Materiały Informacyjne dla Rodziców

Drodzy Rodzice,

poniżej znajdą Państwo informacje i porady, jak uchronić dziecko przed różnymi niebezpieczeństwami czyhającymi na nie w jego otoczeniu, oraz jak postępować, gdy dziecko znajdzie się w sytuacji zagrażającej zdrowiu, a także informacje o organizacji i zasadach panujących w naszym szpitalu.

Lista Materiałów Edukacyjnych:

Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego:

Zdarzenia niepożądane wymagają stałego i ciągłego nadzoru, monitorowania, raportowania, oceny, analizy, wyciągania wniosków oraz ustalania możliwości poprawy. Dlatego w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych Małych Pacjentów, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku zaprasza Państwa do zgłaszania zdarzeń niepożądanych. UDSK będzie mógł identyfikować rozwiązania, które można wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa pacjenta.

A co to są zdarzenia niepożądane? Przygotowaliśmy dla informator, który przybliży Państwu temat zdarzenia niepożądanego:

Zdarzenia niepożądane w szpitalu- informacje dla rodziców

Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego może odbywać się przez:

 • zgłoszenie drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail:  jakosc@udsk.pl
 • lub
 • zgłoszenie pisemne przez Kancelarię Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do: UDSK w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok z dopiskiem Zespół ds. Analizy Zdarzeń Niepożądanych

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Procedura rozpatrywania spraw zgłoszonych do rozstrzygnięcia odbywa się z zapewnieniem poufności.

Zespół ds. Etyki:

W Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku funkcjonuje Zespół ds. Etyki powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Zespół tworzą pracownicy Szpitala: lekarz, pielęgniarka i psycholog:

 • dr n. med. Łucja Dakowicz – Przewodnicząca
 • dr n. o zdr. mgr plg. Urszula Chrzanowska
 • mgr Marzanna Radecka

Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia,
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych.

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół ds. Etyki może odbywać się przez:

 • zgłoszenie drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail:  lucja.dakowicz@udsk.pl
 • lub
 • zgłoszenie pisemne przez Kancelarię Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do: UDSK w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok z dopiskiem Zespół ds. Etyki

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Procedura rozpatrywania spraw zgłoszonych do rozstrzygnięcia odbywa się z zapewnieniem poufności.

Kodeks Etyki UDSK w Białymstoku.