Pracownik Socjalny Szpitala

Pracownik socjalny:

Ela Kościuczyk – Litwin

socjalny@udsk.pl

  +48 85 74 50 637

  +48 721 014 321

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7:30-11:00

Blok F (Administracja), I piętro, pokój 6122

Adres Korespondencyjny:

Pracownik Socjalny
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Rola Pracownika Socjalnego

Jego praca polega na rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych Pacjenta, mających znaczący wpływ na poprawę stanu jego zdrowia, a tym samym pozytywnie oddziałujących na efektywność leczenia oraz skrócenie okresu jego hospitalizacji do niezbędnego minimum.

Nadrzędnym celem pracy socjalnej w szpitalu jest szczególny stosunek do pacjenta oraz jego rodziny, uwzględniający potrzeby emocjonalne i egzystencjalne chorego dziecka i jego opiekunów, dla których ważne jest poczucie bycia rozumianym, życzliwe zainteresowanie i troska o ich sytuację losową, a także fachowe wsparcie ze strony osoby udzielającej pomocy.

Pracownik socjalny współpracuje z interdyscyplinarnym zespołem terapeutycznym (lekarz, pielęgniarka, psycholog, pedagog, itd.) w celu całościowego podejścia do problemów zdrowotnych pacjenta w kontekście uwarunkowań społeczno-opiekuńczych.

Zadania Pracownika Socjalnego

  • pomoc w organizacji środowiska opiekuńczego w środowisku domowym lub opieki instytucjonalnej dla pacjentów wymagających takiej pomocy oraz reprezentowanie pacjenta na zewnątrz Szpitala w celu rozwiązywania pilnych spraw socjalno-bytowych,
  • pomoc osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
  • zbieranie i analizowanie danych dotyczących sytuacji socjalno-bytowej pacjenta,
  • ustalanie zakresu pomocy jakiej będzie potrzebował pacjent opuszczający Szpital, danych dotyczących wydolności opiekuńczej środowiska domowego chorego,
  • ustalenie wspólnie z pacjentem i jego rodziną kierunków działań zmierzających do zapewnienia właściwego środowiska domowego, rodzinnego, zawodowego i szkolnego,
  • informowanie chorego i jego rodziny o możliwościach pomocy instytucjonalnej w zakresie opieki socjalno-bytowej,
  • pomoc rodzinie w stworzeniu normalnych warunków domowych powracającemu choremu ze Szpitala, przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w terenie,
  • pomoc choremu i jego rodzinie w nawiązywaniu kontaktu z instytucjami opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życiowych,
  • podejmowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej dziecka dla zapewnienia prawidłowej opieki z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej włącznie.