Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Lekarz dyżurny po godz. 15.00

Dyżurka lekarska

Dyżurka pielęgniarska:

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak

specjalista I pediatria, specjalista II rehabilitacja medyczna, specjalista II neurologia dziecięca

wojciech.kulak@udsk.pl

Lekarz Kierujący Kliniką:

dr hab. n. med. Bożena Okurowska – Zawada

specjalista I pediatria, specjalista II rehabilitacja medyczna, specjalista II medycyna rodzinna

bozena.zawada@udsk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr plg. Alicja Pawlak

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

alicja.pawlak@udsk.pl

+48 85 74 50 947

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr plg. Katarzyna Kamińska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

katarzyna.kaminska@udsk.pl

Wyświetl pełną listę personelu kliniki

Lekarze

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak – kierownik kliniki, specjalista I pediatria, specjalista II rehabilitacja medyczna, specjalista II neurologia dziecięca
 • dr hab. n. med. Bożena Okurowska – Zawada – lekarz kierujący Kliniką, specjalista I pediatria, specjalista II rehabilitacja medyczna, specjalista II medycyna rodzinna
 • dr n. med. Grażyna Paszko – Patej – specjalista I pediatria, specjalista II rehabilitacja medyczna

Pielęgniarki

 • mgr plg. Alicja Pawlak – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Katarzyna Kamińska – zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Karwowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Katarzyna Słomińska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Kamila Sokólska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Aneta Suchocka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Marzanna Topczewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Danuta Januszek – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Dorota Sobolewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Ala Wasiluk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Fizjoterapeuci

 • mgr Ewa Rakowicz – kierownik zespołu fizjoterapeutów
 • dr n. o zdr. Elżbieta Dmitruk
 • dr n. o zdr. Anna Konopka
 • dr n. o zdr. Anna Mirska
 • dr n. o zdr. Karolina Średzińska
 • dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski
 • mgr Paulina Andrukiewicz
 • mgr Katarzyna Botulińska
 • mgr Katarzyna Emich
 • mgr Joanna Jaroszewicz
 • mgr Kamila Kujawska
 • mgr Elżbieta Laskowska
 • mgr Monika Michalska
 • mgr Anna Rółkowska
 • mgr Karolina Szydłowska
 • mgr Bogumiła Wasilczuk
 • mgr Magdalena Weremiuk
 • mgr Małgorzata Wysocka
 • lic. Małgorzata Balcerzak
 • Tomasz Błahuta – starszy technik fizjoterapii
 • Dorota Karpusiewicz – starszy technik fizjoterapii
 • Marzenna Kasztelan – starszy technik fizjoterapii
 • Ela Kościuczyk – Litwin – starszy technik fizjoterapii
 • Julita Sanejko – starszy technik fizjoterapii
 • Joanna Stankiewicz – starszy technik fizjoterapii
 • Agnieszka Tołłoczko – Jarosz – starszy technik fizjoterapii
 • Małgorzata Wierzbowska – starszy technik fizjoterapii

Terapeuta zajęciowy

 • Ewelina Siergiejuk – starszy terapeuta zajęciowy
 • Maria Fabich – terapeuta zajęciowy

Ośrodek Dać Szansę:

 • mgr Marzenna Radecka – specjalista psychologii klinicznej
 • mgr Dariusz Rożkowski – logopeda, afazjolog
 • mgr Gabriela Gromotowicz – psycholog
 • mgr Weronika Tederko – psycholog

Pozostały personel:

 • Elżbieta Szkiłądź – opiekun medyczny
 • Izabella Monika Kondracka – opiekun medyczny
 • Anna Skutnik – opiekun medyczny

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 09:00-13:00

+48 85 74 50 601 (Rejestracja)

Przejdź do strony poradni

Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 09:00-13:00

+48 85 74 50 601 (Rejestracja)

Przejdź do strony poradni

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Rehabilitacja lecznicza – opieka stacjonarna:

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

Działalność diagnostyczno-lecznicza

Rehabilitacja neurologiczna:

Jako jedyni w regionie północno-wschodniej Polski prowadzimy program terapeutyczny leczenia spastyczności toksyną botulinową dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Leczymy chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, wcześniactwem, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach czaszkowo-mózgowych, wadami mózgu oraz zespołami genetycznymi. W rehabilitacji stosowane są nowoczesne sposoby terapii: metody neurofizjologiczne metoda Vojty, metoda NDT-Bobath, stymulacji proprioreceptywnej–PNF, kinesiotaping, trening proprioceptywny przy użyciu platformy balansowej, ćwiczenia w zamkniętym lub otwartym łańcuchu kinematycznym przy użyciu arm i leg tensor.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa:

Świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po:

 • urazach
 • zabiegach operacyjnych
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy.

Poradnia rehabilitacyjna:

Na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

Ośrodek dzienny:

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • chirurgii dziecięcej
 • endokrynologii dziecięcej
 • diabetologii dziecięcej
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym w szczególności kierowane są osoby:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
 • z zespołem mikro zaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów
Formy pomocy oferowane w Ośrodku „Dać Szansę”:
 • kompleksowa diagnoza rozwoju dziecka
 • indywidualna terapia dziecka prowadzona przez psychologów, logopedów i pedagogów w zakresie polepszania jego rozwoju funkcji poznawczych, samodzielności, aktywności życia codziennego oraz uspołecznienia
 • rozwijanie umiejętności kontaktu werbalnego oraz innych form komunikowania się z otoczeniem
 • wielospecjalistyczna opieka konsultacyjna dla rodzin
 • edukacja rodziców w celu kontynuacji i utrzymania ciągłości właściwych oddziaływań terapeutycznych w środowisku domowym oraz w innych placówkach specjalistycznych

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wnoz/klinika-rehabilitacji-dzieciecej

https://www.umb.edu.pl/wnoz/klinika-rehabilitacji-dzieciecej