Programy edukacyjne

Edukacja pacjentów prowadzona w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Prowadzone w Uniwersyteckim Dziecięcym szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku działania edukacyjne mają na celu umożliwienie poszczególnym osobom (chorym, ich rodzinom/opiekunom) zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę.

Podejmowane działania polegają na:

 • realizacji programów zdrowotnych wśród chorych, ich rodzin/opiekunów,
 • prowadzeniu edukacji ukierunkowanej na promocję zachowań prozdrowotnych, podnoszenie świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Edukacja pacjentów hospitalizowanych w UDSK jest przeprowadzana w formie:

 • edukacji bezpośredniej,
 • ulotek dotyczących różnej tematyki zdrowotnej, najczęściej związanej ze specyfiką kliniki, dostępnych na oddziałach lub holach szpitala w wytyczonych gablotach,
 • gazetek tematycznych rozwieszonych w klinikach oraz holach szpitala,
 • co roku tworzonej gazetki dot. HASŁA ROKU proponowanego przez WHO.

Działania edukacyjne w UDSK w Białymstoku realizowane są w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala.

Działania edukacyjne koordynuje starszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa – mgr plg. Ewa Wyłuda, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Klinika Pediatrii i Nefrologii

Program edukacyjny pacjenta dializowanego otrzewnowo metodą CADO i ADO:

 • przygotowanie pacjenta dializowanego do samoopieki, samokontroli i samopielęgnacji
  w warunkach domowych,
 • edukacja prowadzona podczas hospitalizacji przy łóżku pacjenta lub w gabinecie zabiegowym,
 • dostarczenie podstawowych wiadomości o przewlekłej chorobie nerek, zasadach wykonania zmiany opatrunku przy cewniku, opiece, ocenie i pielęgnacji ujścia cewnika, rozpoznaniu zapalenia otrzewnej i postępowanie w przypadku jej wystąpienia, gospodarce płynami, objawach przewodnienia i odwodnienia,
 • przygotowanie i technika wykonania wymian,
 • umiejętność wykonania pomiaru RR u dziecka, dobór mankietów.

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Program edukacyjny pacjentów z cukrzycą typu I rozpoczynających terapię przy użyciu osobistej pompy insulinowej oraz program edukacyjny skierowany do pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1:

 • dostarczenie wiadomości na temat cukrzycy typu 1, wdrożenie umiejętności samoopieki i opieki nad dzieckiem z cukrzycą oraz wsparcie emocjonalne w chorobie,
 • edukacja prowadzona podczas hospitalizacji przy łóżku pacjenta lub w pokoju edukacyjnym,
 • przekazanie podstawowych informacji o cukrzycy typu 1,
 • przekazanie podstawowych informacji o powikłaniach wczesnych i późnych cukrzycy oraz kryteriach wyrównania cukrzycy,
 • włączenie pacjenta do aktywnej współpracy w zakresie samoopieki i samokontroli cukrzycy,
 • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem oraz zdrowym stylem życia,
 • wsparcie emocjonalne i pomoc w akceptacji choroby przewlekłej.

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii

Program edukacyjny pacjentów z biegunką – skierowany do dzieci w wieku 0-3 lata i ich rodziców/opiekunów:

 • przekazanie podstawowych informacji o biegunkach i ich powikłaniach,
 • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem,
 • wsparcie emocjonalne rodzica (opiekuna).

Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości

Program edukacyjny pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności, którzy otrzymują immunoglobuliny drogą podskórną oraz program edukacyjny skierowany do pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności:

 • przekazanie informacji na temat pierwotnych niedoborów odporności,
 • przekazanie informacji na temat postępowania terapeutycznego w pierwotnych niedoborach odporności, w tym leczenia substytucyjnego preparatami immunoglobulin,
 • włączenie pacjenta i jego rodziny do aktywnej samoopieki w zakresie rozpoznawania sytuacji i czynników nasilających chorobę oraz objawów wskazujących na zaostrzenie procesu chorobowego,
 • włączenie pacjenta i jego rodziny do aktywnej współpracy w zakresie podawania immunoglobulin drogą podskórną w warunkach domowych,
 • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, aktywnością fizyczną oraz zdrowym stylem życia,
 • wsparcie emocjonalne i pomoc w akceptacji choroby.

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

Program edukacji zdrowotnej – Niedosłuch i wady narządu słuchu skierowany do  pacjentów, rodziców/opiekunów przebywających w Klinice Otolaryngologii oraz Poradni Audiologicznej UDSK:

 • celem programu jest przekazanie informacji pacjentom i ich rodzicom, dotyczących niedosłuchu i wad narządu słuchu w celu profilaktyki, wczesnego wykrywania wad oraz rehabilitacji,
 • przekazanie informacji na temat zaburzeń funkcjonowania i wad narządu słuchu
  oraz przedstawienie przyczyn problemów ze słuchem,
 • określenie niepokojących objawów, które mogą sygnalizować zaburzenia funkcjonowania słuchu,
 • przekazanie informacji o możliwościach diagnostyki i badań narządu słuchu,
 • kształcenie postaw i zachowań związanych z profilaktyką zaburzeń narządu słuchu,
 • zaktywizowanie pacjentów i ich rodziców do samokształcenia.

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

Program edukacyjny pacjentów z krótkowzrocznością skierowany do pacjentów i rodziców/opiekunów:

 • celem programu jest dostarczenie informacji rodzicom i dzieciom na temat wady wzroku – krótkowzroczności (typach krótkowzroczności),
 • podniesienie świadomości zdrowotnej dzieci i ich rodziców w kwestii czynników ryzyka krótkowzroczności ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej higieny pracy wzrokowej,
 • kształtowanie właściwych nawyków podczas pracy z bliska,
 • wsparcie emocjonalne i pomoc w akceptacji leczenia krótkowzroczności,
 • edukacja na temat diety – utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Zajęcia teoretyczne prowadzone w formie pogadanki. Instruktaż dotyczący właściwej postawy pracy przy komputerze, biurku. Ograniczenie korzystania ze środków multimedialnych (do 2 godzin dziennie).

Ulotka – Higiena narządu wzroku – wskazówki pielęgnacyjne pacjentom kliniki zredagowana przez personel kliniki.

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Program edukacyjny – profilaktyka przeciwodleżynowa skierowany do pacjentów i ich rodzin, którzy są zagrożeni powstaniem odleżyn:

 • głównym celem profilaktyki przeciwodleżynowej jest zidentyfikowanie pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn, czyli takich, którzy będą wymagać zabiegów prewencyjnych, a także zidentyfikowanie pewnych specyficznych czynników, które powodują to zagrożenie,
 • dostarczenie wiadomości na temat profilaktyki i leczenia odleżyn oraz propagowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej zgodnie z przyjętym standardem postępowania przeciwodleżynowego,
 • włączenie rodziny pacjenta w czynności profilaktyczne oraz nauka wykonywania czynności p/odleżynowych.

Edukacja odbywa się w trakcie pobytu pacjenta w Klinice.

Środki dydaktyczne: Karta postępowania przeciwodleżynowego – udział opiekuna
w procesie terapeutycznym.

Klinika Neurologii Dziecięcej

Program edukacyjny skierowany do rodziców i dzieci chorujących na epilepsję:

 • przygotowanie rodziców i dziecka do współudziału w procesie leczenia oraz samoopieki,
 • uświadomienie przyczyn istoty i skutków choroby, rozpoznanie symptomów mogącego nadejść napadu,
 • program edukacyjny ma na celu nabycie umiejętności zapobiegania powikłaniom podczas napadu przez pacjentów i rodziców, zachęcenie do samokontroli i samoopieki, nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych podczas wystąpienia napadów,
 • formy realizacji – grupowa i indywidualna,
 • rodzice/opiekunowie dzieci oraz dzieci starsze powinni posiadać taki zasób wiedzy, który umożliwi im funkcjonowanie w środowisku domowym i radzenie sobie z leczeniem padaczki oraz funkcjonowaniem w domu i grupie rówieśniczej.

Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii

Program edukacyjny pacjentów ze zdiagnozowaną białaczką skierowany do pacjentów i ich rodziców/opiekunów:

 • celem programu jest zwiększenie wiedzy i świadomości na temat białaczki; przygotowanie pacjenta/opiekuna do aktywnego i świadomego udziału w procesie terapeutycznym,
 • edukacja odbywa się w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu; czas trwania szkolenia uzależniony jest od możliwości i tempa przyswojenia wiadomości przez pacjenta (i jego opiekuna); cykl spotkań edukacyjnych obejmuje zajęcia teoretyczne, zakłada co najmniej dwa szkolenia z pielęgniarką edukacyjną,
 • przekazanie podstawowych informacji na temat białaczki i chemioterapii (możliwych powikłań i ich zapobiegania),
 • włączenie pacjenta i jego rodziny do aktywnej współpracy w zakresie samoopieki,
 • kształtowanie postaw i zachowań wpływających pozytywnie na proces leczenia,
 • wsparcie emocjonalne i pomoc w mobilizacji sił do leczenia.

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

Program edukacji chorego w zakresie przygotowania do samodzielnego cewnikowania pęcherza moczowego skierowany do pacjentów wymagających samocewnikowania
lub do ich opiekunów wykonujących tę czynność:

 • dostarczenie pacjentom i ich opiekunom wiedzy i umiejętności niezbędnych
  do prawidłowej techniki samocewnikowania pęcherza moczowego,
 • kształtowanie motywacji,
 • kształtowanie odpowiedzialnej postawy uznającej za priorytet wartość własnego zdrowia,
 • kształtowanie nawyków higienicznych,
 • edukacja prowadzona podczas hospitalizacji: część teoretyczna w gabinecie zabiegowym lub w dogodnym miejscu zaplanowanym z pacjentem, część praktyczna łazienka pacjentów.

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

Program edukacji zdrowotnej dla rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad pacjentem z ostrą biegunką infekcyjną skierowany do rodziców i opiekunów przebywających z dzieckiem w Klinice Obserwacyjno – Zakaźnej Dzieci z chorobą infekcyjną przewodu pokarmowego:

 • celem programu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców/opiekunów
  w zakresie postępowania z dzieckiem z biegunką infekcyjną,
 • wykształcenie odpowiednich nawyków higieniczno – zdrowotnych,
 • w ramach indywidualnych spotkań w salach, pacjentom i ich opiekunom zgodnie
  z planem przekazanie szczegółowych informacji dotyczących choroby,
 • w części praktycznej programu – wyuczenie prawidłowych nawyków w zakresie prawidłowej techniki mycia i dezynfekcji rąk.

Oddział Intensywnej Terapii (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci
i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu)

Program edukacyjny pacjentów z rurką tracheostomijną skierowany do rodziców/opiekunów pacjentów z założoną rurką tracheostomijną hospitalizowanych
w OIT UDSK:

 • celem programu jest przekazanie podstawowych informacji na temat pielęgnacji rurki tracheostomijnej, doboru sprzętu oraz zasad jego stosowania z zachowaniem aseptyki
  i antyseptyki,
 • włączenie rodzica/opiekuna do aktywnej współpracy w zakresie opieki nad dzieckiem z rurką tracheostomijną,
 • wsparcie emocjonalne i pomoc w akceptacji wyłonienia tracheotomii i pielęgnacji rurki tracheostomijnej u dziecka,
 • realizatorami programu jest lekarz anestezjolog oraz pielęgniarka specjalista
  w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki,
 • program obejmuje cykl spotkań z lekarzem i pielęgniarką OIT w formie zajęć teoretycznych i praktycznych podczas odwiedzin pacjenta,
 • czas trwania szkolenia/przygotowania do opieki uzależniony jest od indywidualnych możliwości i tempa przyswajania umiejętności praktycznych przez rodzica/opiekuna dziecka.

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Program edukacyjny pacjentów/opiekunów z wyłonioną stomią jelitową skierowany
do pacjentów (ich rodziców, opiekunów) zdiagnozowanych i zakwalifikowanych
do operacyjnego zabiegu wyłonienia stomii:

 • dostarczenie wiadomości na temat samoopieki po wyłonieniu stomii,
 • przygotowanie pacjenta/opiekuna do aktywnego i świadomego udziału w procesie terapeutycznym,
 • zapewnienie wsparcia oraz pomoc w uzyskaniu bezpiecznej i prawidłowej pielęgnacji stomii w życiu codziennym,
 • spotkania odbywają się indywidualnie, z każdym z edukowanych rodziców, w salach pacjentów; prowadzone są zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze pielęgnacja stomii.

Działania Prozdrowotne Ukierunkowane Na Pacjentów Zrealizowane Przez Nauczycieli Zespołu Szkół Nr 15 Przy Udsk

 1. Każdy Ci powie, dbaj o zdrowie – spotkanie edukacyjne dla przedszkolaków.
 2. Prawidłowa dieta nastolatków. Zaburzenia odżywiania – wykład i warsztaty.
 3. Witaminka – program profilaktyczny dla przedszkolaków.
 4. Bezpieczeństwo i zdrowie – nie daj się używkom – zajęcia wychowawcze na wszystkich oddziałach.
 5. Żyjmy zdrowo – walka z zachowaniami ryzykownymi wśród młodzieży – zajęcia wychowawcze na wszystkich oddziałach.
 6. Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy – zajęcia wychowawcze na wszystkich oddziałach.
 7. O zdrowiu na wesoło – Światowy Dzień Służby Zdrowia – zajęcia wychowawcze na wszystkich oddziałach.
 8. W zdrowym ciele, zdrowy duch – koło.
 9. Nie pal przy mnie proszę – program edukacyjny i warsztaty.
  • Od czego zależy nasze zdrowie
  • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu
  • Co robić gdy moje zdrowie jest zagrożone
 1. My nie palimy, to nie dla nas – konkurs interdyscyplinarny.
 2. Pasje budują, nałogi rujnują – konkurs ogólnopolski dla uczniów szkół szpitalnych.
 3. Zdrowo żyj – konkurs interdyscyplinarny.
 4. Healthy living – zajęcia, pogadanki prozdrowotne w języku angielskim.