Dostęp do dokumentacji medycznej

DOSTĘP DO DOKMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA

Przez E-Portal Pacjenta

Poprzez e-portal masz bieżący dostęp do systemu zsynchronizowanego z systemem szpitalnym, a co za tym idzie — do dokumentacji medycznej Twojej i Twojego dziecka!

Dzięki logowaniu do Konta Pacjenta możesz w każdej chwili:

 • przeczytać treść konsultacji lekarskich
 • pobrać dokumentację medyczną z leczenia w Poradni/Oddziale do celów ubezpieczeniowych
 • sprawdzić wyniki badań wykonanych w naszym szpitalu
 • przypomnieć sobie zalecenia lekarskie
 • zobaczyć treść wystawionej recepty, kod dostępu otrzymasz SMS-em z Internetowego Konta Pacjenta

Korzystając z e-portalu możesz stale kontrolować przebieg wizyt Twojego dziecka w naszej placówce, przekazać lekarzowi rodzinnemu oraz wydrukować całość dokumentacji medycznej z ostatnich wizyt w szpitalu lub poradni specjalistycznych, bez potrzeby wychodzenia z domu!

Twoja dokumentacja medyczna w zasięgu ręki!

przejdź do e-portalu pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – bezpłatna aplikacja, dzięki której masz dostęp do swoich danych medycznych: listę wizyt, recept refundowanych (wystawionych elektronicznie oraz papierowo od stycznia 2019 r.), skierowań (wystawionych elektronicznie z możliwością śledzenia przebiegu ich realizacji) oraz świadczeń opłaconych i finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) od 2008 r., oraz do zwolnień lekarskich wystawionych od 2019 roku. Ponadto przygotowana została ankieta profilaktyczna, która pozwoli dokonać oceny prowadzonego stylu życia. Do IKP zalogujesz się za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Potem proszę o kontakt z Działem Rejestracji Medycznej UDSK.

Dodatkowo jeśli jesteśmy na liście oczekujących na świadczenie w ramach NFZ, mamy podgląd na Planowane wizyty z poziomu IKP.

Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje informację o statusie Twojego ubezpieczenia oraz o złożonych przez Ciebie deklaracjach POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna). Możesz również złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

przejdź do IKP

W tradycyjnej formie papierowej

Zgodnie z Procedurą udostępniania dokumentacji pacjenta w UDSK:

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego WNIOSKU O WYDANIE KOPII LUB UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie kopii lub udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Przesłanego listownie na adres: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, z podaniem nazwy jednostki organizacyjnej, w której prowadzono leczenie pacjenta. W przypadku konieczności uzyskania dokumentacji medycznej z całego przebiegu leczenia, należy określić jednostkę prowadzącą.
 2. Złożonego osobiście w Kancelarii Głównej Szpitala – blok F, pokój 6109, I piętro.
 3. Przesłanego mailowo na adres wniosek@udsk.pl (Uwaga: wniosek musi być podpisany i zeskanowany).

UWAGA: Za udostępnianie kolejnej kopii dokumentacji medycznej pobierane są opłaty, obliczane na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

Zapoznaj się z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej

Bliższych informacji na temat udostępniania kopii dokumentacji medycznej udziela Kancelaria pod numerem telefonu: +48 85 74 50 504

Realizacja WNIOSKU :

 1. Odbiór osobisty lub odbiór przez osobę upoważnioną i wpisaną do złożonego wniosku. Informacja o terminie wydania dokumentacji pod numerem telefonu: +48 85 74 50 504.
  Do odbioru dokumentacji niezbędny jest dokument tożsamości
  .
 2. Wysyłka pocztą wyłącznie za pobraniem pocztowym.

Zasady odpłatności:

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Za pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej, opłaty nie są pobierane. Za każde kolejne, podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału. Maksymalna wysokość opłat za:
– jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
– jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Koszt wykonania jednej strony kserokopii dokumentacji złożonej na wniosek w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku wynosi 0,53 zł. (Uwaga: Stan na dzień 01.03.2024. Kwota może ulec zmianie).

Wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki pocztowej oraz sporządzonych kopii. Za wykonanie kopii wnioskodawca otrzymuje fakturę do zapłaty.

Wniosek o wydanie kopii lub udostępnienie dokumentacji medycznej:

Wersja wniosku

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej regulują art. 26, 27 i 28 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.