szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Dokumentacja medyczna

e-portal - informacja dla pacjentów

Udostępnianie dokumentacji medycznej


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2019 z dnia 30.04.2019 r.  Dyrektora Uniwersyteckiego  Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku:

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego WNIOSKU O WYDANIE KOPII LUB UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

Do pobrania:  Wersja wniosku – DOC

  1. Przesłanego listownie na adres: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, z podaniem nazwy jednostki organizacyjnej, w której prowadzono leczenie pacjenta. W przypadku konieczności uzyskania dokumentacji medycznej z całego przebiegu leczenia, należy określić jednostkę prowadzącą.
  1. Złożonego osobiście w Kancelarii Głównej Szpitala- blok F , pokój 6124 , I piętro
  1. Przesłanego mailowo na adres wniosek@udsk.pl (Uwaga: wniosek musi być podpisany i zeskanowany)
  1. Przesłanego faksem : +48 85 74 21 838

UWAGA: Za udostępnianie kopii dokumentacji medycznej pobierane są opłaty, obliczane na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).

Zapoznaj się z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej. 

Bliższych informacji na temat udostępniania kopii dokumentacji medycznej udziela Kancelaria pod numerem telefonu: +48 85 74 50 504

Realizacja WNIOSKU :

  1. Odbiór osobisty lub odbiór przez osobę upoważnioną i wpisaną do złożonego wniosku. Informacja o terminie wydania dokumentacji pod numerem telefonu: +48 85 74 50 504.
    Do odbioru dokumentacji niezbędny jest dokument tożsamości
    .
  2. Wysyłka pocztą  wyłącznie za pobraniem pocztowym

Zasady odpłatności:

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana, co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału. Maksymalna wysokość opłat za:
– jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
– jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
Koszt wykonania jednej strony kserokopii dokumentacji złożonej na wniosek w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku wynosi 0,84 zł. (Uwaga: Stan na dzień 03.04.2017. Kwota może ulec zmianie)

Wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki pocztowej oraz sporządzonych kopii. Za wykonanie kopii wnioskodawca otrzymuje fakturę do zapłaty.

Wniosek o wydanie kopii lub udostępnienie dokumentacji medycznej:

Wersja wniosku – DOC 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej regulują art. 26, 27 i 28 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).


Komunikat: Cennik za dokumentację od 1.06.2021 (zobacz)

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ