Dyrekcja Szpitala

Zdjęcie Anny Wasilewskiej dyrektora UDSK.

Dyrektor Szpitala

prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od początku kariery związana z I Kliniką Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Klinika Pediatrii i Nefrologii), którą obecnie kieruje.

W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 2007 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2011 roku, na podstawie całokształtu dorobku naukowego, zawodowego i organizacyjnego uzyskała tytuł naukowy profesora w zakresie medycyny.

Posiada specjalizację II stopnia z pediatrii, specjalizację z nefrologii i nefrologii dziecięcej.

Obecnie pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii oraz Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Od 2017 roku jest Dyrektorem Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku.

Zastępca Dyrektora

Zdjęcie Cezarego Rzemka zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych.

Ds. Ekonomicznych

dr n. o zdr. Cezary Rzemek

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Studium Podyplomowego Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu z zarządzania w ochronie zdrowia.

W 2018 roku uzyskał tytuł doktora z nauk o zdrowiu a w roku 2022 ukończył studia podyplomowe Executive Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od 20 lat związany z ochroną zdrowia.

Od 2017 roku jest zastępcą Dyrektora ds. ekonomicznych w  Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. 

Zastępca Dyrektora

Zdjęcie Wojciecha Roszkowskiego zastępcy dyrektora do spraw administracyjno-technicznych.

Ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Wojciech Roszkowski

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, kierunek Technologia i Organizacja Budownictwa (1990).

Absolwent Podyplomowego Studium Menadżerskiego Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Warszawski (1996).

Wykształcenie z zakresu budownictwa i zarządzania przedsiębiorstwem, poparte zostało wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach managerskich w firmach o wysokiej kulturze organizacyjnej – Gabriel SA 1991-1998, Metro Group AG
1998-2012, Brand Distribution Ltd. 2012-2017.

Od 2017 roku jest Zastępcą Dyrektora UDSK ds. Administracyjno-Technicznych

Zastępca Dyrektora

Zdjęcie Elżbiety Sienkiewicz zastępcy dyrektora do spraw pielęgniarstwa.

Ds. Pielęgniarstwa

mgr Elżbieta Sienkiewicz

Pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego w Białymstoku (1990) i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2008). W 1998 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, zaś w 2010 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Od 2003 r. czynnie pracuje w samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych, zaangażowana jest także w proces kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Za działalność samorządową decyzją Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych została wyróżniona Odznaką za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych (2011), a w 2016 r. otrzymała Srebrne Odznaczenie.

Zawodowo od 1990 roku związana z UDSK w Białymstoku, początkowo pracowała na stanowisku pielęgniarki w ZA i IT z POP, następnie Z-cy Pielęgniarki Oddziałowej OIT i od 2000 r. Pielęgniarki Oddziałowej Anestezjologii z Pododdziałem Pooperacyjnym.

Na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa pracuje od 1 października 2014 r.

Zobacz Schemat Organizacyjny Szpitala