szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Fundusze unijne

Szpital realizuje projekt pn.

Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4 Infrastruktura Społeczna

Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura dla ochrony zdrowia

 

Nazwa zadania: Poprawa jakości infrastruktury medycznej UDSK w Białymstoku do diagnostyki i leczenia pacjentów z podejrzeniem koronawirusem SARS-CoV-2 

Termin realizacji: 01.02.2020 – 31.05.2021

 

Wartość projektu:  6 507 200,00 zł., w tym:

4 880 400,00 zł. – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
976 080, 00  zł. – dotacja z Budżetu Państwa
650 720,00 – dotacja z Ministerstwa Zdrowia

 

Opis działań: zakup sprzętu, aparatury medycznej, laboratoryjnej, materiałów jednorazowych i środków ochrony osobistej, a także materiałów niezbędnych do diagnostyki SARS-CoV-2 oraz przebudowę SOR.


Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku realizuje Projekt:

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18″

Planowany całkowity koszt realizacji: 144 749 629,78 zł

Wysokość dofinansowania: 142 268 524,49 zł

Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2021

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).PIOS logo

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0333/18
„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Termin realizacji: do 31.03.2019 r.

Całkowita wartość projektu  – 286 900,00 zł,  z tego dofinansowanie :

 • 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • 15% Ministerstwo Zdrowia

Cel ogólny realizacji przedmiotowego projektu to poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na:

 • poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia zdrowia i życia; – podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych, które przeciwdziałają głównym powodom zgonów w województwie;
 • zmniejszenie śmiertelności z powodu nagłych zdarzeń losowych;
 • zmniejszenie skutków urazów poprzez skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji; – podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie;
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony Zdrowia;

Cel bezpośredni realizacji projektu to rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowanej na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.

W ramach projektu zostanie nabytych 12 szt. sprzętu i aparatury medycznej w tym:

 • Kardiomonitor – 3 szt.,
 • Defibrylator – 2 szt.,
 • USG – 1 szt.,
 • Pulsometr – 3 szt.,
 • Elektryczne urządzenie do ssania – 2 szt.,
 • Zestaw do trudnej intubacji – 1 szt.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020


 

PIOS logo

Tytuł projektu:
„POPRAWA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM W UNIWERSYTECKIM DZIECIĘCYM SZPITALU KLINICZNYM W BIAŁYMSTOKU”

Termin realizacji: do 31.03.2019 r.

Wartość projektu:
Całkowita wartość inwestycji: 11 783 870,94 zł.
z czego środki UE ( Wkład Funduszy Europejskich) : 10 016 290,29 

Cel bezpośredni realizacji projektu to:
Podniesienie jakości diagnostyki, możliwości zabiegowych i opieki pooperacyjnej dzieci – pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz  racjonalizacja wykorzystania zasobów infrastruktury jednostki.

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu to:
– podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad dzieckiem,
– zmniejszenie skutków zabiegów  operacyjnych poprzez zastosowanie wysokiej jakości leczenia operacyjnego i skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji,
– podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie,
– zapobieganie niepokojącym trendom demograficznym oraz realizacja działań na rzecz zachowania zasobów pracy,
– rozwój najwyższej jakości specjalistycznej opieki koordynowanej w jednostce o III stopniu referencyjności,
– zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników ochrony zdrowia,
– podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.
Cele ogólne są zgodne z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi UE, Polski jak również dokumentami strategii województwa podlaskiego.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:
– zapewnienie wyższych standardów opieki dzieciom i ich opiekunom,
– poprawa jakości leczenia zabiegowego poprzez unowocześnienie aparatury,
– uporządkowanie funkcji infrastruktury szpitala, celem sprawniejszej organizacji opieki nad chorym,
– ułatwienie i poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,
– podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,
– podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,
– podniesienie jakości diagnostyki,
– zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,
– objęcie chorych koordynowaną opieką zdrowotną,
– skrócenie czasu hospitalizacji,
– zwiększenie możliwości zabiegowych bloku operacyjnego – wzrost ilości zabiegów, skrócenie czasu zabiegu,
– poprawę komfortu dzieci i ich rodziców.

Zaplanowano prace modernizacyjne porządkujące funkcje, komunikację wewnętrzną i poprawiające jakość pobytu pacjenta i prace na oddziałach:
– Klinika Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ,
– Neurologii i Rehabilitacji,
– Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Uznano, że największy efekt poprawy jakości pobytu i efektywności wykorzystania infrastruktury będzie możliwy do osiągnięcia dzięki następującym działaniom:
– zmiany funkcjonalne w pomieszczeniach oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w bloku A1, AL, AP na piętrze I oraz bloku AP na piętrze IV.
– reorganizację i usytuowanie Klinika Neurologii i Rehabilitacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz poddziału Kliniki Pediatrii i Nefrologii.
– usytuowanie nowej Pracowni Endoskopii w obrębie pomieszczeń zajmowanych przez Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020


 

fundusz europ         mz         ue

Tytuł projektu:
„UTWORZENIE CENTRUM URAZOWEGO DLA DZIECI W UNIWERSYTECKIM DZIECIĘCYM  SZPITALU KLINICZNYM W BIAŁYMSTOKU”

Termin realizacji: 03/2017 – 09/2017

Wartość projektu:  9 000 000,00 zł.
7 650 000,00 zł. – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%
1 350 000, 00  zł. – dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia 15%

Cel bezpośredni realizacji projektu to:
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  w systemie centrów urazowych w Polsce.
Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:
– zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentom urazowym
– skuteczniejsze działanie oddziałów zabiegowych szpitala
– ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy
– poniesienie bezpieczeństwa pacjentów
– podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych

W ramach projektu zostanie nabyty sprzęt medyczny wg poniższego zestawienia:
– Rezonans magnetyczny 1,5 T
– Tomograf komputerowy 64 rzędowy
– Inkubatory zamknięte 3 szt.
– Kraniotom 1 szt.
– Wiertaki ortopedyczne 2 szt.
– Zestaw do mikrochirurgii 1 szt.
– Stabilizatory zewnętrzne 2 szt.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie funkcjonowanie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  w systemie centrów urazowych dla dzieci w Polsce

adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020


Zestaw logotypow kolor
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Projekt Nr WND- RPPD 04.01.00-20-008/12
„WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU E- ZDROWIE DO OBSŁUGI PACJENTA W UDSK PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH”

Całkowita wartość inwestycji – 2.754.085,09 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  2.340.825,06 zł
Kwota dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia –  362.475,00 zł

Celem projektu jest usprawnienie procesów obsługi pacjenta oraz podniesienie jakości i bezpieczeństwa leczenia poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szpitalu.

Zakończono realizację projektu.


FE_IiS     logo UDSK        ue+efrr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
PROJEKT NR WND-POIS.12.02.00-00-052/08:
RADIOLOGIA XXI WIEKU – POPRAWA JAKOŚCI I DIAGNOSTYKI RENTGENOWSKIEJ W UDSK W BIAŁYMSTOKU POPRZEZ WYMIANĘ DWÓCH PRZESTARZAŁYCH APARATÓW RTG.

Całkowity koszt projektu – 3.317.150,90 PLN
Dofinansowanie – 2.431.763,90 PLN

w tym 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% z dotacji celowych Ministerstwa Zdrowia.

www.pois.gov.pl
Zakończono realizację projektu


EEA_Grants                         logo UDSK

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism
PROJEKT PL0366: DAJMY SZANSĘ NASZYM DZIECIOM. UTWORZENIE NOWOCZESNEJ KLINIKI REHABILITACJI DZIECIĘCEJ W UNIWERSYTECKIM DZIECIĘCYM SZPITALU KLINICZNYM
IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU.

Koordynator Projektu:
Wojciech Kułak
Asystent Koordynatora ds. informacji i promocji:
Antoni Zdanowicz
Asystent Koordynatora ds. szkoleń i sprawozdawczości:
Urszula Lisowska

Projekt dofinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w 15% ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Założenia Projektu:

 1. Przebudowa i modernizacja Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej
 2. Zakup wyposażenia do Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej
 3. Kursy doszkalające przeznaczone dla kadry Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej
 4. Cykl szkoleń skierowanych do rodziców dzieci, które z powodu różnego rodzaju schorzeń i problemów wymagają rehabilitacji
 5. Promocja Projektu

Zakończono realizację projektu w kwietniu 2011r.

Podsumowanie projektu: raport

Więcej informacji można znaleźć tutaj: rehabilitacja


EEA_Grants                         logo UDSK

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism
PROJEKT PL0364: WIDOK NA PRZYSZŁOŚĆ. WCZESNE WYKRYWANIE I LECZENIE CHORÓB OCZU U DZIECI Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Kierownik Projektu:
Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Koordynator Projektu:
Urszula Lisowska

Projekt dofinansowany w 75% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w 25% ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Założenia Projektu:

 1. Zakup sprzętu diagnostyczno – leczniczego do Kliniki Okulistyki Dziecięcej
 2. Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych na terenie gmin województwa podlaskiego
 3. Szkolenia dla lekarzy pediatrów oraz pielęgniarek środowiskowych
 4. Promocja projektu

Zakończono realizację projektu w kwietniu 2011r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: okulistyka

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ