Deklaracja Dostępności

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://udsk.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Pełna nazwa: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Adres do korespondencji: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Adres e-mail: sekretariat@udsk.pl

Strona internetowa: https://udsk.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-27

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Koordynator ds. dostępności:

Agnieszka Michalczuk

Kontakt telefoniczny: +48 85 74 50 912

E-mail: agnieszka.michalczuk@udsk.pl

Status Zgodności:

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • bazowa wersja kolorystyczna strony jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 AA
 • strona posiada mechanizm przełączania strony w wersję o wysokim kontraście
 • strona posiada menu skip-links
 • strona posiada pełną mapę strony dostępną pod tym linkiem: plan szpitala

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej it@udsk.pl

Wniosek o udzielenie wsparcia oraz wniosek o zapewnienie dostępności należy składać pod adresem poczty elektronicznej agnieszka.michalczuk@udsk.pl

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność Architektoniczna:

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren UDSK:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku to zespół bloków połączonych w całość. Znajduje się przy ul. Waszyngtona 17. Do szpitala można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej:

 • Przystanek Kaczorowskiego/Waszyngtona – linie numer 3, 6, 16, 17, 19, 104
 • Przystanek Skłodowskiej/Hortex – linie numer 7, 8, 10
 • Przystanek Waszyngtona/Szpital DSK – linia numer 26

Wzdłuż drogi dojazdowej znajdują się ciągi komunikacyjne z nierównościami i krawężnikami.

Szpital posiada miejsca parkingowe, prawidłowo oznakowane, dedykowane dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parkingu wewnętrznym (3 miejsca od ul. Waszyngtona i 3 miejsca od ul. Żelaznej).

Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju.

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Pierwsze wejście od strony ul. Żelaznej, przed wejściem do budynku istnieje możliwość skorzystania z pochylni zewnętrznej, pochylnia posiada poręcze montowane na 2 wysokościach, w holu Rejestracji znajduje się winda dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, która umożliwia dostanie się na wyższe piętra. W kabinie windy zamontowany jest moduł głosowy oraz skontrastowane przyciski z oznaczeniem w alfabecie Braille’a.
 • Drugie wejście od ul. Żelaznej, przed wejściem do budynku istnieje możliwość skorzystania z pochylni zewnętrznej, nie posiada poręczy.
 • Osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności, którzy są w stanie poruszać się po schodach, mogą wejść na teren szpitala wejściem głównym od strony ul. Waszyngtona.
 • Wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znajduje się od strony Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na poziomie terenu.
 • Wejście do Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży również znajduje się na poziomie terenu od ul. Wołodyjowskiego.
 • Wejście do poradni onkologiczno-hematologicznej (od strony Szpitalnego Odziały Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego) wyposażone jest w windę zewnętrzną.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Wszystkie ogólnodostępne hole i korytarze są przestronne, bez progów, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W ciągach komunikacyjnych rozlokowane są tablice informacyjne.
 • W klinikach zamontowane są poręcze wzdłuż ciągów komunikacyjnych, kontrastujące ze ścianami.
 • Winda bloku poradnianym posiada moduł głosowy oraz skontrastowane przyciski z oznaczeniem w alfabecie Braille’a.
 • Wszystkie schody prowadzące do wejść do budynku są skontrastowane.

Opis dostępności budynku:

 • W szpitalu, na każdej kondygnacji dostępne są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne są wyposażone w przybory sanitarne i urządzenia przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  W toaletach jest system przywoławczy.
 • W budynku istnieje system informacji wizualnej o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych.
 • Rejestracja ogólna do poradni specjalistycznych zlokalizowana jest w pobliżu wejścia od ul. Żelaznej, przy głównym ciągu komunikacyjnym; lada rejestracji umieszczona jest na jednej, obniżonej wysokości i wykonana jest z materiałów niepowodujących odbicia światła. Rejestracja jest wyposażona w system kolejkowy z biletomatem. Pracownicy Rejestracji dostarczają informacji ustnej na temat rozkładu pomieszczeń budynków oraz o świadczonych w nich usługach. 
 • Rejestracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Punktu Przyjęć Planowych ma obniżoną ladę, pacjenci obsługiwani są na siedząco.
 • Rejestracja Ogólna, Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego, Rejestracja SOR, Punkt Przyjęć Planowych i Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej są wyposażone w przenośne pętle indukcyjne.
 • Rejestracja Ogólna posiada 5 laptopów, które są wykorzystywane w przypadku konieczności przejścia bezpośrednio pracownika do osoby, która nie może skorzystać z rejestracji przy okienku.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, portier).

Osobom ze szczególnymi potrzebami są zapewnione możliwości ewakuacji (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, DSO, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej  z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Prosimy o wcześniejszą informację o takiej wizycie, telefonicznie +48 85 74 50 912

Dostępność Informacyjno-Komunikacyjna 

Szpital zapewnia obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się osobom niedosłyszącym, które zgłoszą potrzebę obecności tłumacza języka migowego.

Korzystanie z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza migowego 

UDSK w Białymstoku zapewnia bezpłatną pomoc osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z pobytem i leczeniem w szpitalu. Zgłoszenie chęci skorzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego można dokonać w następujący sposób:

 • wysłanie prośby pod adres poczty elektronicznej agnieszka.michalczuk@udsk.pl
 • telefonicznie:  +48 85 74 50 912
 • listownie na adres siedziby szpitala
 • składając wniosek do Koordynatora ds. dostępności (blok F, I piętro, pok. 6109),

Zgłoszenia należy dokonać na 2-3 dni robocze przed planowaną wizytą w szpitalu. W sytuacjach wyjątkowych taki wniosek można zgłosić z 1-dniowym wyprzedzeniem a w przypadkach nagłych, o ile to będzie możliwe, pomoc tłumacza języka migowego zostanie udzielona natychmiast.

Koordynator ds. dostępności skontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, potwierdzając możliwość realizacji usługi oraz termin i ustala sposób jej realizacji.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: strona Ministerstwa