Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Asystent dyżurny po godz. 15.00

Rejestracja i punkt przyjmowania materiału do badań laboratoryjnych

+48 85 74 50 763

+48 85 74 50 518 (Gabinet zabiegowy)

Kierownik Zakładu

dr hab. n. med. Bogdan Cylwik

specjalista I stopnia z analityki klinicznej, specjalista II stopnia z diagnostyki laboratoryjnej

 bogdan.cylwik@udsk.pl

Pracownie podlegające pod zakład

Pracownia chemii klinicznej

Kierownik pracowni

dr n. med. Alicja Koput

  +48 85 74 50 761

  +48 85 74 50 781

Zakres wykonywanych badań:

 • Badania z zakresu gospodarki wodno – elektrolitowej: sód, potas, chlorki, magnez, fosfor, wapń całkowity, wapń zjonizowany, żelazo, utajona zdolność wiązania żelaza, osmolalność surowicy i moczu
 • Badania enzymatyczne: aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), kinaza fosfokreatynowa (CK), kinaza fosfokreatynowa – izoenzym sercowy MB (CK-MB), amylaza trzustkowa, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfataza zasadowa (AP), gamma – glutamylotransferaza (GGT), lipaza
 • Badania z zakresu gospodarki lipidowej: cholesterol całkowity (CH), cholesterol HDL (HDL-Ch), cholesterol LDL (LDL-Ch wyliczany i LDL metoda bezpośrednia), triglicerydy (TG)
 • Badania z zakresu gospodarki węglowodanowej: glukoza, hemoglobina glikowana HbA1c, test obciążenia glukozą, kwas mlekowy
 • Badania z zakresu gospodarki azotowej: amoniak, mocznik, kwas moczowy, kreatynina, klirens kreatyniny (GFR), ACR
 • Oznaczanie białek: białko całkowite, albumina, prealbumina, mikroalbuminuria, białko CRP, rozdział elektroforetyczny białek surowicy (proteinogram), składowa C3 i C4 dopełniacza, czynnik reumatoidalny (RF), ASO
 • Badanie równowagi kwasowo – zasadowej i gazometrii, CO – oksymetria,
 • Badania toksykologiczne: alkohol etylowy, salicylany, paracetamol, kwas walproinowy, karbamazepina
 • Oznaczanie barwników żółciowych: bilirubina całkowita, bezpośrednia, pośrednia,
 • Badania z zakresu układu krzepnięcia: antytrombina III, D-dimery
 • Oznaczanie kalprotektyny w kale

Pracownia analityki ogólnej i parazytologii

Kierownik pracowni

mgr Małgorzata Wojtkowska

  +48 85 74 50 511

Zakres wykonywanych badań:

 • Badanie moczu: badanie ogólne, erytrocyturia dysmorficzna, oznaczanie białka w dobowej zbiórce moczu DZM
 • Badanie kału: badanie ogólne, badanie kału – resztki pokarmowe, badanie mikroskopowe w kierunku wykrywania cyst pierwotniaków i jaj pasożytów
 • Hemoglobina ludzka w kale (FOB)
 • Badanie płynów ustrojowych: badanie ogólne płynu mózgowo – rdzeniowego i płynów z jam ciała
 • Badania z zakresu alergologii: panel alergologiczny (profil pediatryczny: 27 alergenów wziewnych i pokarmowych; profil pediatryczny 1 DPA-Dx – komponenty alergenów mleka, orzechów i jaja)
 • Owsica: test plasterkowy w kierunku owsicy (badanie mikroskopowe)
 • Giardioza (lamblioza): antygen Giardia intestinalis (GSA-65) w kale; przeciwciała anty-Giardia lamblia (IgA, IgG)
 • Antygen Helicobacter pylori w kale
 • Antygen Campylobacter jejuni i coli w kale
 • Clostridium difficile (antygen/toksyna A i B w kale)
 • Adenowirusy, norowirusy, rotawirusy w kale
 • Aspergiloza: antygen Aspergillus (galaktomannan)
 • Borelioza: przeciwciała anty-Borrelia (IgG, IgM) w surowicy i PMR
 • Krztusiec: przeciwciała anty-Bordatella pertussis toksyna (IgA, IgG, toksyna)
 • Mykoplazmoza: przeciwciała anty-Mycoplasma pneumoniae (IgM, IgG)
 • Chlamydia: przeciwciała anty-Chlamydia pneumoniae (IgA, IgG)
 • Jersinioza: przeciwciała anty-Yersinia enterocolitica (IgA, IgG)
 • Toksokaroza: przeciwciała anty-Toxocara canis (IgG)
 • Glistnica: przeciwciała anty-Ascaris lumbricoides (IgG)
 • Celiakia: przeciwciała przeciwko anty-transglutaminazie tkankowej (IgA, IgG), anty – deaminowanej gliadynie (IgG)
 • Diagnostyka chorób autoimmunologicznych: przeciwciała przeciwjądrowe (profil ANA)
 • Oznaczanie hormonów: 17OH progesteron w surowicy
 • Grypa: antygen A i B, RSV i adenowirus w wymazie z nosogardzieli
 • Streptococcus z grupy A w wymazie z gardła
 • Badania genetyczne wykonywane metodą RT-PCR (szybkie testy): wirus SARS-CoV2, grypa A i B, RSV, Streptococcus z grupy A, enterowirus w PMR

Pracownia toksykologii i farmakokinetyki

Kierownik pracowni

dr hab. n. med. Beata Żelazowska – Rutkowska

  +48 85 74 50 743

Zakres wykonywanych badań:

 • Badanie leków: metotreksat, barbiturany, benzodiazepiny, cyklosporyna, takrolimus
 • Oznaczanie narkotyków: amfetamina, metamfetamina, kokaina, morfina, marihuana, fencyklidyna, ekstaza, tricykliczne antydepresanty, dopalacze
 • Oznaczanie hormonów: estradiol, insulina, kortyzol, parathormon, prolaktyna, testosteron, fT3, fT4, IGFBP3, IGF1, FSH, LH, ACTH, GH, TSH, DHEA-S, peptyd C
 • Badanie przeciwciał przeciwtarczycowych: przeciwciała anty-TPO (peroksydaza tarczycowa), anty-TG (tyreoglobulina), anty-TSH
 • Borrelia Burgdorferi (LYME) IgG, IgM przeciwciała (Anty-B.Burgdorferi IgG, IgM)
 • Oznaczanie białek ostrej fazy: PCT (prokalcytonina), ferrytyna, IL-6
 • Oznaczanie markerów nowotworowych: CEA, beta-HCG (podjednostka beta)
 • Oznaczanie markerów sercowych: troponina
 • Oznaczanie witamin: B12, kwas foliowy, całkowita D3 (1,25-OH) i D2 (25-OH)
 • Badania immunoserologiczne
 • Wzw typu B: antygen HBs (HBsAg), antygen HBe (HBeAg) w surowicy; przeciwciała anty-HBsanty-HBeanty-HBc (core IgM)
 • Wzw typu C: przeciwciała anty-HCV (IgG)
 • Cytomegalia: przeciwciała anty-CMV (IgG, IgM)
 • Toksoplazmoza: przeciwciała anty-Toxo (IgG, IgM)
 • Mononukleoza zakaźna: przeciwciała anty-VCA (IgM i IgG)
 • COVID-19: przeciwciała anty-SARS-CoV2 (IgG jakościowo)

Pracownia hematologii i hemostazy

Kierownik pracowni

dr n. med. Katarzyna Hryniewicz

  +48 85 74 50 514

Zakres wykonywanych badań:

 • Morfologia (8- i 24-parametrowa bez/z retikulocytami)
 • Rozmaz krwi obwodowej (badanie mikroskopowe)
 • Mielogram (badanie mikroskopowe szpiku)
 • Immunofenotypowanie białaczek u dzieci
 • Leukocyty: esteraza nieswoista α-naftolu, glikogen (PAS), peroksydaza (POX), esteraza maślanowa w szpiku
 • APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) w osoczu
 • PT, INR (czas i wskaźnik protrombinowy) w osoczu
 • Fibrynogen w osoczu
 • OB we krwi

Działalność

Zakład wpisany do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (nr 166). Zakład wykonuje około 200 różnych rodzajów badań dla małych pacjentów szpitala (wcześniaki, noworodki, niemowlęta, dzieci, młodzież), poradni przyszpitalnych oraz świadczy usługi odpłatne podmiotom zewnętrznym. Liczba wykonywanych badań w ciągu roku wynosi około 500 tys.

Zakład pełni codzienne całodobowe dyżury, zapewniając ogólnodostępną ciągłość podstawowych i specjalistycznych badań laboratoryjnych. Jako jedyny w makroregionie prowadzi pełną diagnostykę laboratoryjną białaczek u dzieci (ocena morfologiczna, cytochemiczna, immunofenotypowanie).

Diagnostyka jest w pełni zautomatyzowana, prowadzona na nowoczesnej bazie aparaturowej, a stosowane metody odpowiadają najwyższym światowym standardom. Zakład posiada Certyfikat jakości badań laboratoryjnych.

W skład Zakładu wchodzą 4 specjalistyczne pracownie kierowane przez personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych (specjalizacja z zakresu analityki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej).

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-laboratoryjnej-diagnostyki-pediatrycznej