Umowa nr DOI/SK/85112/6220/5/3/52/53

Tekst Fundusze Europejskie oraz ich logo 3 kolorowe gwiazdy na niebieskim tle
Flaga Polski i tekst: Rzeczpospolita Polska
Tekst Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i mapa Unii Europejskiej
Logo Województwa Podlaskiego - Żubr z kolorowych pikseli

„Budowa Centrum Psychiatrii USK i UDSK”

Projekt w części dotyczącej „Budowy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Finansowanie inwestycji „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku”w zakresie dotyczącym wkładu własnego USK i UDSK dofinansowana ze środków Ministra Zdrowia w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Umowa dotacji i umowa finansowania projektu przez Ministerstwo zdrowia została podpisana w dniu 22.03.2019 r.

 • Realizacja Projektu:  21.03.2019 –  31.12.2022
 • Budżet projektu:

– w zakresie dotyczącym UDSK – 20 000 000,00 zł

– w zakresie dot. USK – 20 000 000,00 zł

 • Wartość dofinansowania ze środków programu RPOWP 2014-2020 – 16 999 999,98 zł
 • Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 22 616 000, 00 zł

Opis projektu

Projekt dotyczy utworzenia Centrum Psychiatrii USK i UDSK, który zakłada budowę 4-kondygnacyjnego obiektu (w tym trzy kondygnacje naziemne i jedna kondygnacja podziemna), o łącznej powierzchni całkowitej 5080 m2 i wartości kosztorysowej inwestycji ok. 40 mln złotych.

Program inwestycji zakłada realizację zadania w ciągu 3 lat, w latach  2019-2022, finansowaną ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

W ramach projektu powstanie budynek w połowie przeznaczony na Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK (tj. 1,5 kondygnacji naziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej) oraz na Klinikę Psychiatrii USK ( tj. 1,5 kondygnacji nadziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej).

W ramach projektu UDSK dofinansowanego z RPOWP 2014-2020 na kondygnacjach nadziemnych mają się mieścić:

 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK
 • Oddział  Dziennej Opieki Psychiatrycznej UDSK,
 • Poradnia Psychiatryczna UDSK,
 • SOR oraz Izba Przyjęć Planowych,
 • sale konsultacyjne.

W kondygnacji podziemnej planuje się zlokalizowanie archiwum, szatni personelu, pomieszczeń technicznych.

Projekt pozwoli na  świadczenie pełnego zakresu usług medycznych w dziedzinie psychiatrii, w tym pobytów  całodobowych  pacjentów. Przedsięwzięcie składa się z 3 zadań inwestycyjnych.

Cele projektu

Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie regionalnego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie zajmującym się leczeniem dzieci.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych Wnioskodawcy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe projektu to:

zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej:

 • realizacja priorytetów zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychiatrycznych dzieci i młodzieży dla województwa podlaskiego
 • zapewnienie godziwych standardów hospitalizacji pacjentów
 • wprowadzenie nowych technologii medycznych do diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych
 • podniesienie bezpieczeństwa pacjentów do 18 r.ż.
 • podniesienie jakości świadczeń specjalistycznych
 • zwiększenie efektywności systemu opieki medycznej dzieci i młodzieży zabezpieczenie przez Centrum pomocy psychiatrycznej dla populacji minimum jednego miliona osób zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Zakres projektu składa się z 3 zadań:

Zadanie 1. Projekt i budowa Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie 2. Nadzór inwestorski.

Zadanie 3. Wyposażenie medyczne.

Link do strony projektu: https://www.umb.edu.pl/bcp