Konkurs na stanowisko Dyrektora UDSK w Białymstoku

Zdjęcie przedstawiające mężczyznę w garniturze trzymającego białą kartkę z napisem konkurs na dyrektora

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991), tj.:

  • posiada wykształcenie wyższe;
  • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
  • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
  • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „konkurs – Dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L.Zamenhofa w Białymstoku” w terminie do dnia 7 września 2023 r., do godz. 15.00. na adres: Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Na kopercie kandydat umieszcza także swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku).

Ogłoszenie o konkursie – szczegóły oferty