Zoom in Regular Zoom out

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. Elżbieta Hassman-Poznańska
Spec. otolaryngolog
Spec. otolaryngolog dziecięcy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika: dr hab. Bożena Skotnicka
Spec. otolaryngolog
Spec. otolaryngolog dziecięcy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: Dorota Kołaczyk, mgr Aneta Sadowska
Telefon/fax: +48 85 7-450-832

dyżurka lekarska: +48 85 74 50 834
dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 836

Pracownia Audiologiczna: +48 85 74 50 503

PRAKTYCZNE RADY DLA RODZICÓW:


UZGADNIANIE TERMINÓW LECZENIA OPERACYJNEGO

Pacjent posiadający skierowanie do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej wystawione przez otolaryngologa/otolaryngologa dziecięcego może uzgodnić termin zabiegu operacyjnego telefonicznie pod numerem telefonu 85 7-450-832 w godz. 9.00-14.00 w dni robocze. Wskazane jest jednak, aby pacjent skierowany do leczenia operacyjnego był, przed ustaleniem terminu zabiegu, zbadany przez lekarza operującego w Klinice. W tym celu:

 • należy zgłosić się z dzieckiem i posiadanym skierowaniem w godzinach 10.00-14.00 do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, III piętro, pok. 1316. Po badaniu zostanie ustalony termin przyjęcia.

Jeśli dziecko zostanie zapisane telefonicznie obowiązkiem opiekuna jest dostarczenie osobiste lub przesłanie listem poleconym, w terminie 14 dni, skierowania na adres Kliniki. W przeciwnym razie pacjent może zostać usunięty z listy oczekujących.

 PRZYJĘCIE DO KLINIKI OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ

 1. Niezbędna dokumentacja
 • Książeczka zdrowia dziecka z wpisem o dokonanych szczepieniach lub zaświadczenie o szczepieniach.
 • Informacja o schorzeniach ogólnoustrojowych: kardiologicznych, neurologicznych, alergologicznych, endokrynologicznych, chorobach układu oddechowego, układu moczowego; w przypadku, gdy u dziecka rozpoznane są określone dolegliwości (np. szmer nad sercem) rodzic powinien dostarczyć dokumentację medyczną na ten temat, ewentualnie zaświadczenie od lekarza leczącego.
 • Informacja o przyjmowanych lekach.
 1. Przyjęcie na oddział
 • W wyznaczonym terminie należy zgłosić się ok. godz. 9.00 do Izby Przyjęć – dziecko powinno być na czczo (bez jedzenia i picia), wskazane jest dostarczenie próbki moczu do badania.
 • Dziecko do zabiegu operacyjnego powinno być zdrowe, nie może mieć kontaktu z chorobami zakaźnymi – odstęp minimum 3 tygodnie.
 • W przypadku choroby lub innych przeszkód należy skontaktować się z Kliniką – te. 85 7-450-523.
 • Między zabiegiem a szczepieniami zgodnymi z kalendarzem szczepień należy zachować odstęp:
  • p/gruźlicy i polio – 6 tygodni,
  • p/WZW, śwince, różyczce, odrze – 3 tygodnie,
  • p/Di-Per-Te – 3 dni.
 • Dziecko powinno posiadać przybory toaletowe, kapcie, może posiadać własną piżamę.
 • Nie może mieć biżuterii oraz pomalowanych paznokci.
 • Rzeczy zabierane do szpitala należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

POBYT W KLINICE

Pobyt dziecka w szpitalu jest dużym przeżyciem dla całej rodziny. U większości hospitalizowanych dzieci jest on krótki (48-72 godz.). Po zabiegach: usunięcia migdałka gardłowego, przycięciu migdałków podniebiennych, założeniu drenażu wentylacyjnego, dziecko następnego dnia po zabiegu w godzinach rannych opuszcza Klinikę.

Chcemy, aby pobyt w naszej Klinice służył zdrowiu dziecka i był jak najmniej stresujący i niepowikłany. Możemy to osiągnąć dzięki Państwa pomocy i ścisłej współpracy z personelem Kliniki.

W Klinice jest mało miejsca, a przebywa w nim jednocześnie wiele chorych dzieci i aby zapewnić im bezpieczeństwo i prawidłową opiekę medyczną konieczne jest przestrzeganie sprawdzonych zasad postępowania.

 1. Prosimy o ograniczenie odwiedzin do godzin pomiędzy 1100-1900, aby zapewnić dzieciom możliwość odpoczynku.
 2. Odwiedziny u dzieci chodzących powinny się odbywać w jadalni. Przebywanie rodziców na salach może być krępujące dla pozostałych dzieci. Przy dziecku leżącym może przybywać tylko jedno z rodziców. Obowiązuje zakaz siadania na łóżkach.
 3. Odwiedzając pacjenta nie należy przyprowadzać ze sobą innych dzieci, by nie narażać ich na kontakt a chorymi przebywającymi w Klinice.
 4. W przypadku istnienia warunków lokalowych w sali, w której przebywa chory, dopuszcza się pobyt rodzica/opiekuna w dodatkowym łóżku – płatnym. Opłata rekompensująca koszty pobytu rodzica lub opiekuna pacjenta na oddziale szpitalnym wynosi 16 zł za dobę.
 5. W przypadku dzieci ciężko chorych, źle adoptujących się do warunków szpitalnych lub w innych uzasadnionych sytuacjach, warunki przebywania rodziców w oddziale mogą być uzgodnione z Kierownikiem Kliniki lub w razie jego nieobecności z lekarzem dyżurnym.
 6. Informacji o stanie zdrowia dziecka udziela lekarz leczący lub dyżurny, a w przypadku wątpliwości Kierownik Kliniki.
 7. Przynoszenie, pozostawianie i podawanie dzieciom jakichkolwiek produktów spożywczych, oraz napojów musi być uzgodnione z pielęgniarką lub lekarzem. Nie wolno pozostawiać leków!
 8. Prosimy rodziców o opuszczanie sal chorych na czas obchodu lekarskiego.
 9. Dzieci mogą opuszczać teren Kliniki jedynie za zgodą pielęgniarki i tylko z opiekunem. Mogą przebywać w znanym miejscu na terenie Szpitala, pod opieką opiekuna. Samowolne opuszczanie szpitala jest zabronione.
 10. W Klinice jest bezpłatny i nieograniczony dostęp do telefonu na karty – „Telefon do Mamy”.
 11. Pracownicy Kliniki nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony dzieciom, np.: telefony komórkowe, komputery, tablety itp.

 BADANIA SŁUCHU NOWORODKÓW

Informacja dla rodziców dzieci skierowanych na badanie słuchu z powodu nieprawidłowego wyniku badania przesiewowego:
 1. Na badanie proszę zgłaszać się do Pracowni Audiologicznej przy Klinice Otolaryngologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, III piętro, pok. 1317, 85 7‑450-503.
 2. Należy mieć ze sobą:
  • skierowanie do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej (skierowanie do Poradni Laryngologicznej lub Pracowni Audiologicznej nie będzie respektowane)
  • książeczkę zdrowia dziecka
  • kserokopię karty informacyjnej z oddziału noworodkowego
  • kartę przesiewowego badania słuchu (niebieska)
 3. W dzień poprzedzający wizytę należy potwierdzić obecność dziecka na badaniu (pon.‑pt. w godzinach 1200– 1400). W razie braku możliwości zgłoszenia się na badanie w wyznaczonym terminie (np. choroba dziecka) konieczne (!) jest wcześniejsze powiadomienie telefoniczne.
 4. Badanie wykonuje się wyłącznie w czasie snu dziecka.
 5. Prosimy o pozostawianie wierzchnich ubrań w szatni. W Klinice obowiązuje zmiana obuwia.

Badanie ABR w śnie fizjologicznym – informacja dla rodziców

Proszę zgłosić się w wyznaczonym dniu na Izbę Przyjęć Szpitala ok. godz. 19.00‑19.30. Badanie zostanie przeprowadzone w dniu następnym.

 1. Dziecko na badanie zgłasza się zdrowe.
 2. Proszę wziąć ze sobą:
  • skierowanie na badanie (do szpitala),
  • dokumentację medyczną (ksero kart informacyjnych),
  • książeczkę zdrowia dziecka.
 3. Wykonanie badania możliwe jest jedynie podczas głębokiego snu dziecka, dlatego tak ważne jest prawidłowe przygotowanie pacjenta:
  • dziecko należy wybudzić nad ranem; godzina wybudzenia zależna jest od rytmu snu i zostanie podana przez personel Kliniki,
  • proszę nie pozwolić dziecku zasnąć do godz. 8.00 (godzina rozpoczęcia badania), ponieważ nawet kilkuminutowa drzemka spowoduje, że dziecko powtórnie nie zaśnie, co uniemożliwi wykonanie badania.
 4. Na 1-2 dni przed planowanym badaniem należy telefonicznie potwierdzić swoje przybycie.
 5. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie (np. choroba dziecka) należy koniecznie powiadomić nas telefonicznie.

Kontakt z Pracownią:  od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 13.30  tel. 85 7-450-503 lub 85 7-450-840

Poradnie przykliniczne

 

Pracownicy

Zespół lekarski:

 


dr n. med. Agnieszka Kurzyna – spec. otolaryngolog, spec. otolaryngolog dziecięcy
dr n. med. Małgorzata Piszcz – spec. otolaryngolog, spec. otolaryngolog dziecięcy
dr n. med. Marcin Musiatowicz – spec. otolaryngolog, spec. otolaryngolog dziecięcy
lek.med. Artur Goździewski – spec. otolaryngolog, spec. otolaryngolog dziecięcy
lek.med. Krzysztof Trzpis – spec. otolaryngolog

Rezydenci:
lek.med. Anna Łukaszewicz
lek.med. Mateusz Zonenberg

Zespół pielęgniarski:
Zdzisława Zajkowska – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Barbara Szymańska – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Bożena Cieszyńska
Ewa Jurewicz
Marianna Kozłowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Hakina Kułakowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Katarzyna Lipska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Dorota Miastkowska
Anna Oksiuta
mgr Regina Prochorowa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania
Joanna Siemionowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Monika Boczarow
Teresa Karecka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Anna Krasowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Anna Makuła – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Anna Oksiejczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Małgorzata Szóstko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Pozostali pracownicy:

mgr Agnieszka Prus – logopeda
plg Beata Malicka (posiada licencję na wykonywanie badan słuchu) – Pracownia Audiologiczna
mgr Mariola Falkowska (st. technik elektroradiologii) – Pracownia Audiologiczna
plg Halina Boszko – Poradnie Przykliniczne
plg Katarzyna Gryko – Pracownia Audiologiczna przy Poradniach Przyklinicznych

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klinika zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym i  operacyjnym schorzeń nosa, uszu, gardła i krtani u dzieci od 0 do 18 roku życia.

Działalność kliniczna:

  • diagnostyka i leczenie schorzeń narządu słuchu i narządu równowagi,
  • leczenie operacyjne schorzeń ucha środkowego,
  • badania przesiewowe słuchu u noworodków, w ramach ogólnopolskiego programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  • protezowanie słuchu u dzieci
  • diagnostyka i leczenie wrodzonych i nabytych wad górnych dróg oddechowych,
  • diagnostyka i leczenie schorzeń nosa i zatok przynosowych łącznie z chirurgią endoskopową,
  • leczenie przerostu układu limfatycznego gardła,
  • leczenie operacyjne schorzeń ślinianek i nerwu VII,
  • diagnostyka i leczenie łagodnych i złośliwych guzów w obrębie głowy i szyi, chirurgia laserowa w zakresie ORL,
  • diagnostyka i leczenie nagłych przypadków: urazy w zakresie głowy i szyi, ciała obce dróg oddechowych i przełyku,
  • ostre schorzenia zapalne i ich powikłania.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność dydaktyczna

  • szkolenie przeddyplomowe w zakresie otolaryngologii na V roku Wydziału Lekarskiego,
  • szkolenia podyplomowe w zakresie otorynolaryngologii i otorynolaryngologii dziecięcej:
  • „Onkologia w otorynolaryngologii dziecięcej” – kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w otorynolaryngologii dziecięcej;
  • „Problemy otolaryngologiczne w praktyce pediatrycznej” – kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza:

 • badania nad patofizjologią wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • badania nad fizjologią i patologią pierścienia Waldeyer’a,
 • badania nad przyczynami niedosłuchu u dzieci,
 • zastosowanie rynometrii akustycznej w diagnostyce zaburzeń drożności nosa u dzieci,
 • badania nad procesem gojenia błon bębenkowych.


Publikacje:

 • Skotnicka B., Stasiak-Barmuta A., Hassmann-Poznańska E., Kasprzycka E.: Lymphocyte Subpopulations in Middle Ear Effusions: Flow Cytometry Analysis. Otol Neurotol 2005, 26, 567-571,
 • Skotnicka B, Hassmann E.: Proinflammatory and immunoregulatory cytokines in the middle ear effusions. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008, 72, 13-17,
 • Hassmann-Poznańska E., Kurzyna A., Trzpis K., Poznańska M. The status of the contralateral ear in children with acquired cholesteatoma. Acta Oto-Laryngologica 2012;132(4):404-8
 • Hassmann-Poznańska E., Taranta A., Bialuk I., Poznanńska M., Zajączkiewicz H., Małgorzata Winnicka M. Analysis of gene expression profiles in tympanic membrane following perforation using PCR Array in rats – Preliminary investigation. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013;77: 1753-1759,
 • Musiatowicz M., Koda M., Sulkowski S. The TIMP-1 expression in germinal centers of hypertrophied adenoids in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013;77: 384-388.
 • Makuszewska M., Sokołowska M,, Hassmann-Poznańska E,, Bialuk I,, Skotnicka B,, Bonda T,, Reszeć J,, Winnicka MM. Enhanced expression of hepatocyte growth factor in the healing of experimental acute tympanic membrane perforation. 2015; 79: 987-992