Flaga Polski
Godło Polski

Tytuł projektu:  

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”

w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Całkowita wartość inwestycji: 35 987 095,23 PLN, w tym

 • 30 238 931,64  PLN  – środki Unii Europejskiej
 • 5 336 282,06 PLN – dotacja celowa z budżetu państwa
 • 411 881,53 PLN – środki własne

Cel bezpośredni realizacji projektu to podniesienie jakości opieki medycznej poprzez dostosowanie pomieszczeń do wymaganych standardów i przepisów prawa i podniesienie jakości diagnostyki szpitalnej,

możliwości zabiegowych i opieki pooperacyjnej dzieci – pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz racjonalizacja wykorzystania zasobów infrastruktury jednostki.

Celem działania są prace modernizacyjne wewnątrz budynków szpitala, poprawiające proces leczenia i pobytu pacjentów oraz ich opiekunów w 8 Klinikach:

 • Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości;
 • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmunologii;
 • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii;
 • Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej;
 • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej;
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej;
 • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej;
 • Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza.

W ramach projektu zakupione zostanie aparatura medyczna oraz wyposażenie medyczne, administracyjno- biurowe i socjalno- bytowe.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

 • zapewnienie wyższych standardów opieki dzieciom i ich opiekunom,
 • poprawa jakości leczenia zabiegowego poprzez unowocześnienie aparatury,
 • uporządkowanie funkcji infrastruktury szpitala, celem sprawniejszej organizacji opieki nad chorym,
 • ułatwienie i poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,
 • podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,
 • podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,
 • podniesienie jakości diagnostyki,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,
 • skrócenie czasu hospitalizacji,
 • zwiększenie możliwości zabiegowych bloku operacyjnego – wzrost ilości zabiegów, skrócenie czasu zabiegu,
 • poprawę komfortu dzieci i ich rodziców.

Uznano, że największy efekt poprawy jakości pobytu i efektywności wykorzystania infrastruktury będzie możliwy do osiągnięcia dzięki następującym działaniom:

 • zmiany funkcjonalne w pomieszczeniach oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w bloku A1, AL, AP na piętrze I,II,III. V, VI  oraz Niskim i Wysokim Parterze
 • zaprojektowanie izolatek oraz pokoi 2- lub 3 – łóżkowych na odcinkach dzieci młodszych oraz pokoi 2 – łóżkowych wyposażonych w węzeł sanitarny na odcinku dzieci starszych, przy jednoczesnym zapewnieniu miejsca w obrębie tych pokoi dla rodziców lub opiekunów,
 • zmniejszenia ryzyka zakażeń szpitalnych w ramach oddziału poprzez poprawa warunków higieniczno – sanitarnych,
 • poprawy warunków przebywania dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów na oddziale ( pomieszczenia socjalne, sanitariaty dla odwiedzających)
 • poprawy warunków pracy personelu medycznego.
 • dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów pożarowych i budowlanych (długość dojść ewakuacyjnych, szerokości przejść i drzwi, zaprojektowania DSO, modernizacja instalacji c.o.,wod. – kan. i elektrycznej budynków
 • zaprojektowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych ( pacjentów i ich opiekunów) , punktu przygotowania leków, pomieszczeń socjalnych i porządkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami
 • modernizację klatek schodowych.