Flaga Polski
Godło Polski

UMOWA NR DOI/FPC/COVID-19/5/2022/268

na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego

Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku – w związku z COVID-19” zawarta ze  Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia.

Całkowita wartość inwestycji – 4 862 559 zł,w tym: 4 862 559 zł – dotacja z budżetu państwa

Minister przekaże  w 2022 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na finansowanie realizacji zadania w 2022 r.

Cel bezpośredni realizacji projektu to podniesienie jakości opieki medycznej i bezpieczeństwa pacjentów w związku z Covid-19 poprzez dostosowanie pomieszczeń Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej do wymaganych standardów i przepisów prawa i podniesienie jakości świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego  w Białymstoku oraz racjonalizacja wykorzystania zasobów infrastruktury jednostki.