szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Pracownik socjalny dla pacjenta

Pracownik Socjalny Szpitala

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pracownik socjalny:
Ela Kościuczyk – Litwin

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt:
Blok F (Administracja),  I piętro, pokój 6122

Telefony:
+48 85 745 06 37

Adres do korespondencji:
Pracownik Socjalny
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rola pracownika socjalnego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym polega na rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych Pacjenta, mających znaczący wpływ na poprawę stanu jego zdrowia, a tym samym pozytywnie oddziałujących na efektywność leczenia oraz skrócenie okresu jego hospitalizacji do niezbędnego minimum.

Nadrzędnym celem pracy socjalnej w szpitalu jest szczególny stosunek do pacjenta oraz jego rodziny, uwzględniający potrzeby emocjonalne i egzystencjalne chorego dziecka i jego opiekunów, dla których   ważne jest poczucie bycia rozumianym, życzliwe zainteresowanie i troska o ich sytuację losową, a także fachowe wsparcie ze strony osoby udzielającej pomocy. Pracownik socjalny współpracuje  z  interdyscyplinarnym zespołem  terapeutycznym(lekarz, pielęgniarka, psycholog, pedagog, itd.)  w celu  całościowego podejścia do problemów zdrowotnych  pacjenta w kontekście uwarunkowań społeczno-opiekunczych,

Do zadań pracownika socjalnego  w szpitalu należy :
  • pomoc w organizacji środowiska opiekuńczego w środowisku domowym lub opieki instytucjonalnej dla pacjentów wymagających takiej pomocy oraz reprezentowanie pacjenta na zewnątrz Szpitala w celu rozwiązywania pilnych spraw socjalno-bytowych,
  • pomoc osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
  • zbieranie i analizowanie danych dotyczących sytuacji socjalno-bytowej pacjenta,
  • ustalanie zakresu pomocy jakiej będzie potrzebował pacjent opuszczający Szpital, danych dotyczących wydolności opiekuńczej  środowiska domowego chorego ,
  • ustalenie wspólnie z pacjentem i jego rodziną kierunków działań zmierzających do zapewnienia właściwego środowiska domowego, rodzinnego, zawodowego i szkolnego,
  • informowanie chorego i jego rodziny o możliwościach pomocy instytucjonalnej w zakresie opieki socjalno-bytowej,
  • pomoc rodzinie w stworzeniu normalnych warunków domowych powracającemu choremu ze Szpitala, przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w terenie,
  • pomoc choremu i jego rodzinie w nawiązywaniu kontaktu z instytucjami opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życiowych,
  • podejmowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej dziecka dla zapewnienia prawidłowej opieki z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej włącznie
Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+