Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy UDSK w Białymstoku i Regionalnym Szpitalem Dziecięcym Samorządu Województwa Zakarpackiego w Mukaczewie

Dyrekcja szpitala w Białymstoku i szpitala dziecięcego w Mukaczewie

W dniu dzisiejszym o godz.11.00 nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy UDSK w Białymstoku i Regionalnym Szpitalem Dziecięcym Samorządu Województwa Zakarpackiego w Mukaczewie  w ramach realizacji wspólnego projektu  PLUA.02.01-IP.01-0026/23 Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 to kontynuacja programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Cele wspólnych polsko-ukraińskich projektów to:

 • wspierać odbudowę Ukrainy po zakończeniu rosyjskiej agresji;
 • kontynuować współpracę w kwestii ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu, dostępu do wody oraz ochrony przyrody;
 • poprawić dostęp do opieki zdrowotnej;
 • pomóc w wykorzystaniu walorów turystycznych pogranicza polsko-ukraińskiego w zrównoważony sposób;
 • rozwijać współpracę administracji i społeczności na różnych poziomach;
 • usprawnić działanie i ochronę polsko-ukraińskiej granicy
 • zwiększyć mobilność transgraniczną w ramach Korytarzy Solidarnościowych między UE a Ukrainą.

Wszystkie projekty muszą być realizowane przez przynajmniej jednego partnera z Polski oraz jednego z Ukrainy.

Instytucją zarządzającą programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Natomiast rolę instytucji krajowej pełni Sekretariat Gabinetu Ministrów Ukrainy. Wspólny sekretariat mieści się w Warszawie, w Centrum Projektów Europejskich. 

Między majem a sierpniem 2023 r. odbyły się nabory na projekty konkursowe w priorytetach Zdrowie oraz Środowisko. 15 grudnia 2023 r. Komitet Monitorujący program zatwierdził rezultaty naboru wniosków w Priorytecie Zdrowie. Komitet podjął decyzję o dofinansowaniu 20 projektów spośród 115 złożonych wniosków aplikacyjnych, w tym do  realizacji wybrano wspólny projekt UDSK w Białymstoku i Regionalnego Szpitala Dziecięcego w Mukaczewie (województwo zakarpackie, Ukraina)

 • Tytuł projektu: „Dzieci to przyszłość– inwestycje poprawiające jakość i dostępność usług medycznych w szpitalach dziecięcych w Białymstoku i Mukaczewie”
 • Wartość  projektu:  2,5 mln Euro
 • Czas realizacji : 01.07.2024-30.06.2026
 • Partnerzy– UDSK w Białymstoku i  Regionalny Szpital Dziecięcy Samorządu Województwa Zakarpackiego w Mukaczewie (Zachodnia Ukraina)

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych oraz wsparcie odporności systemów opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w Białymstoku i Mukaczewie. Cele zostaną zrealizowane poprzez zakup sprzętu medycznego i informatycznego, szkolenia personelu i wymianę doświadczeń. Wskazana wartość wskaźnika odnosi się do liczby pacjentów, którzy będą obsługiwani przez szpitale w ciągu roku

UDSK  w Białymstoku jest największym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym dla dzieci i młodzieży w województwie podlaskim. Szpital posiada 15 oddziałów oraz 31 poradni specjalistycznych. Rocznie hospitalizowanych jest 20 000 pacjentów, a 140 000 leczonych jest w poradniach ambulatoryjnych. W szpitalu zatrudnionych jest: 243 lekarzy, w tym 39 profesorów i doktorów habilitowanych, a także 59 rezydentów i 386 pielęgniarek.

Szpital w Mukaczewie dysponuje 15 oddziałami i 27 poradniami specjalistycznymi. Rocznie hospitalizowanych jest tu 8800 pacjentów, a w poradniach ambulatoryjnych leczonych jest 59 000 osób. W szpitalu zatrudnionych jest: 110 lekarzy i 238 pielęgniarek. Ze względu na podobne problemy placówek po obu stronach granicy, na spotkaniu w Białymstoku w lipcu 2023 roku szpitale nawiązały współpracę partnerską i zdecydowały się wspólnie aplikować do programu Interreg PL-UA. Wspólnie zdefiniowano cele projektu, przeprowadzono audyt potrzeb i opracowano tematykę szkoleń dla lekarzy.

Pomimo różnic w funkcjonowaniu publicznych systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na Ukrainie, jednostki opiekuńcze po obu stronach granicy borykają się z podobnymi problemami. Szpitale od lat są niedofinansowane, co ogranicza dostępność wysokiej jakości usług. Brakuje zarówno sprzętu, jak i personelu medycznego. W ostatnich latach sytuacja uległa pogorszeniu w wyniku pandemii COVID-19 oraz  konfliktu zbrojnego na terytorium UA-  zwiększyły się  potrzeby systemu opieki zdrowotnej zarówno w UA, jak i w PL, gdzie obserwujemy wzrost liczby uchodźców.

Od ponad 2 lat dzieci uchodźców z UA są leczone  w UDSK i stanowią dziś znaczący procent liczby wszystkich małych pacjentów. Szpitale w zachodniej Ukrainie również notują nadzwyczajny wzrost liczby pacjentów. Sytuacja wymaga interwencji i wsparcia systemów opieki zdrowotnej po obu stronach granicy.

Projekt będzie realizowany na określonym obszarze opieki medycznej dzieci i młodzieży. Ukraiński partner, szpital w Mukaczewie, stoi przed nowymi wyzwaniami: oprócz wzrostu ogólnej liczby pacjentów, liczby pacjentów w oddziałach urazowo-ortopedycznych i ortopedycznych oraz oddziale psychiatrycznym znacznie się zwiększyły. Tendencja ta jest bezpośrednim skutkiem eskalacji działań zbrojnych w UA. Dzieci doświadczają skutków wojny na równi z dorosłymi: cierpią z powodu złożonych urazów, cierpią z powodu ograniczonego dostępu do jednostek opieki zdrowotnej, cierpią na uraz psychiczny. Trauma doświadczana przez dzieci z powodu konieczności opuszczenia domu, integracji w nowym środowisku informacja o stracie bliskich powoduje traumę psychiczną, która pozostaje z nimi na wiele lat.

Analiza sytuacji wykazała, że ważne jest, aby wspierać szpitale w usprawnieniu procesów diagnostycznych i leczniczych. Dodatkowym zdefiniowanym problemem jest zapewnienie, by dokumentacja medyczna była  przechowywana i udostępniana w formie elektronicznej (EHR). Ze względu na wzrost liczby pacjentów i więcej badań diagnostycznych w formie elektronicznej, wzrasta zapotrzebowanie na infrastrukturę IT. Oddzielny Problemem jest udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom w krajach o różnych systemach prawnych. Wszyscy jesteśmy świadomi, że ogromna liczba dzisiejszych uchodźców powróci do swojego kraju, a ich oczywistym prawem będzie Uzyskanie dostęp do dokumentacji medycznej nawet po kilku latach. W obszarze IT cyberbezpieczeństwo w obszarze zdrowia jest poważny problem.

Szpitale dziecięce z Białegostoku i Mukaczewo postanowiły wspólnie realizować projekt mający na celu poprawę jakości usług medycznych świadczonych w obu placówkach przez:

 • nawiązanie długofalowej współpracy polegającej na wymianie dobrych praktyk personelu medycznego, stworzeniu podstaw konsultacji lekarskich pomiędzy jednostkami;
 • wspólne opracowanie mechanizmu zapewniania dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej, który zgodnie z obowiązującym w obu krajach prawem, umożliwi uchodźcom wgląd w ich akta po zakończeniu konfliktu zbrojnego i powrót do UA;
 • doskonalenie infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz organizowanie szkoleń z zakresu funkcjonowanie nowoczesnych szpitalnych systemów informatycznych i cyberbezpieczeństwa
 • podnoszenie kompetencji kadrowych w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb jednostek;
 • doposażenie szpitali w sprzęt medyczny wynikające z audytu potrzeb przeprowadzonego w obu jednostkach;

Powyższe działania wymagają transgranicznego podejścia i współpracy pomiędzy jednostkami zlokalizowanymi po obu stronach granicy ze względu na:

 • różne kompetencje personelu medycznego partnerów;
 • możliwość wsparcia personelu medycznego UA w opiece psychologicznej nad młodymi pacjentami z Ukrainy w szpitalu w Białymstoku;
 • znajomość prawa i systemów HIS w PL i UA, co pozwoliłoby na wypracowanie rozwiązań umożliwić dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentom leczonym w obu krajach nawet wiele lat po leczeniu;

Projekt będzie  realizowany wspólnie. Szpital w Białymstoku pełni rolę Partnera Wiodącego (Lead Partner), bierze odpowiedzialność za realizację projektu. Lead Partner będzie inicjował i nadzorował realizację wszystkich działań w projekcie oraz będzie odpowiedzialny za realizację pakietów prac:

1. Rozwój współpracy pomiędzy Partnerami: – stały zdalny kontakt Partnerów, – organizacja 1 zdalnego spotkania kierowników projektów raz w miesiącu,

2. Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez:

 • wyposażenie szpitala w sprzęt medyczny wynikający z audytu potrzeb zgodnie ze specyfikacją;
 • szkolenie personelu medycznego w zakresie współczesnych podejść do korekcji wad kończyn u dzieci;
 • organizowanie poradni psychologicznej wsparcie dla dzieci i ich rodzin;
 • szkolenie kadry informatycznej i medycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych pacjentów systemów informacji zdrowotnej w czasie wojny.3. zapewnić komunikację pomiędzy interesariuszami projektu poprzez stworzenie strony internetowej projektu (PL, UA, ANG) zawierającej: – informacje o działaniach projektu, – informacje dla pacjentów i ich rodzin;
 • informacje dla personelu medycznego.

Szpital w Mukaczewie pełni rolę Partnera w projekcie. Grupa Robocza utworzona w ramach Komitetu Sterującego będzie współpracować z Partnerem Wiodącym. Partner będzie odpowiedzialny za realizację następujących pakietów prac:

1. Rozwój współpracy pomiędzy Partnerami: – organizacja jednej w każdym roku projektu – 2 wizyty w Mukaczewie.

2. Poprawę dostępności i jakości usług medycznych poprzez:

 • doposażenie szpitala w sprzęt medyczny wynikający z audytu potrzeb zgodnie ze specyfikacją;
 • podniesienie wiedzy personelu medycznego o najnowszych możliwościach wykorzystania tomografii komputerowej w badaniach pediatrycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji;
 • organizacja wsparcia psychologicznego dla rodzin pacjentów;
 • szkolenie personelu informatycznego i medycznego w zakresie funkcjonowania nowoczesnych systemów informatycznych w szpitalu (system Clinicnet, system monitorowania pacjenta na sali operacyjnej i Oddziale Intensywnej Terapii, systemy elektronicznej dokumentacji medycznej).

Właściwa informacja o celach i rezultatach projektu jest niezbędnym czynnikiem w dotarciu do docelowej grupy odbiorców za pomocą różnorodnych narzędzi i przekazów. W ramach projektu realizowanych będzie 7 zakrojonych na szeroką skalę działań informacyjno-promocyjnych:

 • stworzenie strony internetowej projektu;
 • zakup artykułów sponsorowanych w gazetach lokalnych;
 • wykonanie filmu promocyjnego;
 • promocja projektu na stronach internetowych partnerów;
 • tablice pamiątkowe w jednostkach partnerskich;
 • kampania w mediach społecznościowych;
 • konferencja zamykająca projekt.