Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Mężczyzna w garniturze wkładający kartkę papieru do niszczarki

Szanowni Państwo,

informujemy, że planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (trwałego zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych ambulatoryjnie (w poradniach specjalistycznych Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku), których leczenie zakończyło się przed rokiem 2004.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku. Wnioski należy składać w Kancelarii Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14:30 do dnia 30 czerwca 2024 r. Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.