szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej


„W związku z epidemią SARS-Cov-2 ulegają zmianie dotychczasowe zasady przyjmowania pacjentów na zabiegi planowe do Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej UDSK:
Ze względu na czasowe zawieszenie wykonywania zabiegów planowych w miesiącu marcu i kwietniu terminy zabiegów planowych pacjentów oczekujących uległy zmianie. W związku z tym Pracownicy Kliniki będą się z Państwem kontaktowali w celu umówienia nowego terminu zabiegu zgodnie z obowiązujaca kolejka raportowana do NFZ. Należy mieć na uwadze, ze w obecnej sytuacji wykonujemy znacznie mniejszą liczbę operacji planowych. Dokładamy starań, aby wszystkie zaplanowane operacje odbyły się jak najbezpieczniej i jak najszybciej. 2. Pacjent zakwalifikowany do operacji planowej, po ustaleniu terminu zabiegu zgłasza się do Poradni Anestezjologicznej w celu odbycia kwalifikacji anestezjologicznej w terminie co najmniej 7 dni przed zabiegiem. W dniu poprzedzającym zabieg pacjent podlega obowiązkowemu badaniu przesiewowemu w celu wykluczenia nosicielstwa koronawirusa. W tym celu w wyznaczonym terminie zgłasza się do SOR, gdzie pobierany jest wymaz z nosa i gardła. Po uzyskaniu wyniku ujemnego tego samego dnia o 19:00 powtórnie zgłasza się do SOR i zostaje przyjęty do Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej. W przypadku wyniku pozytywnego opiekun prawny dziecka jest powiadomiony telefonicznie o dalszym postępowaniu a zabieg zostaje przełożony. W czasie hospitalizacji z dzieckiem które tego może przebywać jedna osoba (opiekun prawny). Opiekun musi być zdrowy i przestrzegać ustalonych zasad zachowania się w Klinice: noszenie maski, przebywanie w sali chorych, zakaz odwiedzin osób innych, zakaz wymiany osób przebywających przy dziecku, itd.
Po uzyskaniu ujemnego wyniku testu na SARS-Cov-2, prawidłowych wyników innych badań oraz pozytywnej kwalifikacji anestezjologicznej, dziecko jest operowane w kolejnym dniu”

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Zdjęcie

 

 

 

Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek
spec. chirurg dziecięcy, spec. urolog dziecięcy
e-mail: wojciech.debek@udsk.pl

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Marzanna Oksiuta
spec. chirurg dziecięcy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: mgr Edyta Wojno
e-mail: kln.chirurgia@udsk.pl

Telefony:
+48 85 74 50 921, faks: +48 85 74 50 920

dyżurka lekarska : +48 85 74 50 922, +48 85 74 50 924, +48 85 74 50 927
dyżurka pielęgniarska odcinek dzieci dużych: +48 85 74 50 944
dyżurka pielęgniarska odcinek dzieci małych: +48 85 74 50 938
pielęgniarka oddziałowa:  +48 85 74 50 923

Praktyczne rady dla Rodziców

Przed przyjęciem do Kliniki Chirurgii Dziecięcej:
Lekarz chirurg wstępnie kwalifikuje dziecko do leczenia chirurgicznego i ustala termin przyjęcia do Kliniki. Najczęściej odbywa się to w Poradni Chirurgicznej lub Neurochirurgicznej UDSK. W przypadku większych, planowych operacji Rodzice wraz z dzieckiem pojawiają się w szpitalu jeden dzień przed planowanym zabiegiem operacyjnym około godziny 11:00 (w niedzielę około godziny 15:00). Przy mniej obciążających zabiegach możliwe jest przyjęcie do Szpitala w dniu zabiegu, musi być to jednak uzgodnione z lekarzem i odpowiednio przygotowane. Pobyt w szpitalu przed operacją jest związany z przeprowadzeniem niezbędnych badań diagnostycznych i przygotowaniem pacjenta do znieczulenia przez lekarza anestezjologa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde dziecko przed zabiegiem planowym (nie dotyczy to zabiegów nagłych) bezwzględnie musi zostać zbadane przez lekarza anestezjologa nie później, niż w przeddzień znieczulenia. Takie badania odbywają się w UDSK w gabinecie anestezjologicznym na I piętrze, każdego dnia tygodnia w godzinach od 9:00 do 20:00. W trakcie wizyty u anestezjologa należy mieć ze sobą aktualne wyniki badań laboratoryjnych, ponieważ ułatwi to lekarzowi podjęcie decyzji o kwalifikacji do znieczulenia ogólnego. Podstawowe badania można wykonać we własnym zakresie, lub otrzymać stosowne skierowanie w Poradniach Chirurgicznych UDSK. Zgodnie z zarządzeniem NFZ, skierowania na badania (w przypadku operacji planowych) nie może wystawić lekarz SOR! 

Pacjenci są obserwowani i nadzorowani przez personel pielęgniarski i lekarski przez cały okres pobytu w Klinice. Moment przeprowadzenia zabiegu jest uzależniony od charakteru choroby i stanu pacjenta. Całkowity czas pobytu w szpitalu przy braku powikłań czasem wynosi tylko 1 lub 2 doby (1 lub 2 noce spędzone w szpitalu), często trwa tylko kilka godzin, ale czasem musi zostać wydłużony.

W przypadku przeziębienia, grypy, gorączki lub innych oznak choroby przed zgłoszeniem się do szpitala należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym (85-7450938; 85-7450922; 85-7450924; 85-7450927) lub sekretariatem Klinki (85-7450921). Aby nie narazić chorego dziecka na dodatkowe zagrożenia, w takich sytuacjach niezbędne jest przesunięcie daty operacji.

Przyjęcie do szpitala:
Przyjęcie dziecka do Kliniki rozpoczyna się w Centralnej Izbie Przyjęć (CIP) /Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Lekarz dyżurny bada dziecko, rozmawia z rodzicami (zbiera wywiad) i kieruje do Klinki, do której rodziców i dziecko zaprowadzi pielęgniarka, lub inna osoba z personelu szpitala.

W w Klinice rodzice są szczegółowo informowani przez lekarza o szczegółach dotyczących choroby dziecka, w tym co do proponowanego postępowania, ryzyka związanego z leczeniem i ryzyka wynikającego z zaniechania leczenia.  Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na leczenie dziecka w naszym szpitalu poprzez złożenie podpisu (podpisów) pod odpowiednim dokumentem. Szczególną wagę przywiązujemy do dokładnego poinformowania rodziców i starszych dzieci o planowanym postępowaniu. Zależy nam, by przed podpisaniem zgody na leczenie i przed rozpoczęciem zabiegu opiekunowie prawni i ich dzieci uzyskali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

Personel Kliniki zapozna nowo przyjęte dziecko i rodziców z topografią oddziału, zasadami pobytu rodziców przy dziecku, udzieli niezbędnych informacji oraz zawsze chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące pobytu. W Klinice Chirurgii Dziecięcej chore dziecko i jego rodzice mogą liczyć na ciepłe i profesjonalne przyjęcie.

Niezbędne dokumenty. Planując wizytę w szpitalu ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, tzn.: skierowania, książeczki zdrowia dziecka, nr PESEL dziecka, pełnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualnych wyników badań. Prosimy o zabranie ankiety anestezjologicznej (w przypadku zabiegów planowych).

Przyjęcie w dniu zabiegu wymagającego znieczulenia ogólnego:
W niektórych przypadkach
, po uzgodnieniu z lekarzem chirurgiem, możliwe jest zgłoszenie się z dzieckiem do Szpitala w dniu planowanego zabiegu, który wymaga znieczulenia ogólnego. Zwykle dotyczy to niewielkich i krótkotrwałych zabiegów, takich jak np.: operacja przepukliny pachwinowej i pępkowej, stulejki, wnętrostwa, cystoskopia, usunięcie znamienia skórnego i in. Bardzo często w takich przypadkach możliwe jest w pełni bezpieczne przyjęcie, zoperowanie i wypisanie dziecka tego samego dnia do domu, ale wymaga to odpowiedniego zaplanowania, przygotowania i współpracy ze strony Rodziców. Decyzje co do możliwości takiego postępowania podejmują chirurdzy naszej Kliniki. Oni też określają termin przyjęcia do zabiegu oraz udzielają stosownej informacji i pomocy.

W dniu operacji dziecko zgłasza się około godziny 7 rano w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym UDSK. Musi być na czczo (nie może jeść, pić i żuć gumy od 4 rano) – ma to zasadnicze znaczenie dla jego bezpieczeństwa w trakcie znieczulenia ogólnego. Pacjent nie może mieć kataru, kaszlu, wysypki, biegunki itp. objawów, uniemożliwiających wykonanie planowanego zabiegu. Dziecko musi być wcześniej zaszczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby, co powinno być odnotowane w książeczce zdrowia. Dziecku przy przyjęciu musi towarzyszyć prawny opiekun (najczęściej jedno z Rodziców), który m.in. powinien wyrazić świadomą zgodę na wykonanie określonego zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Bardzo prosimy, by w Klinice z dzieckiem przebywało tylko jedno z Rodziców – pozwoli to na utrzymanie porządku i umożliwi bezpieczne leczenie dzieci.

Przy przyjęciu w dniu zabiegu bardzo wskazane jest mieć ze sobą wyniki wykonanych w przeddzień (najlepiej) w miejscu zamieszkania następujących badań: morfologia krwi, jonogram (Na, K, Cl), APTT, badanie ogólne moczu. Czasami mogą być potrzebne inne badania, o których wykonanie poprosi chirurg. Uwaga: Wykonanie badań we własnym zakresie i zabranie ich wyników ze sobą do Szpitala  znacznie skraca czas oczekiwania na zabieg – w innym wypadku badania wykonywane są dopiero po przyjęciu do Kliniki i z operacją trzeba zaczekać do momentu otrzymania wyników. Wydłuża to o około 3 godziny czas, kiedy dziecko nie może jeść i pić oraz opóźnia moment opuszczenia Szpitala.

Stosowne skierowanie na podstawowe, wyżej wymienione badania można uzyskać np. od lekarza rodzinnego w swoim miejscu zamieszkania lub od lekarzy Poradni UDSK. Przy przyjęciu do Szpitala należy posiadać skierowanie do Kliniki Chirurgii Dziecięcej, wystawione przez lekarza naszej Poradni, lub lekarza rodzinnego.  W przypadku, kiedy dziecko pozostaje pod opieką innych specjalistów, np. kardiologów, nefrologów itp. może być potrzebne wystawione przez nich zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonania operacji. Wśród przeciwwskazań do planowych zabiegów operacyjnych znajdują się między innymi niedawno przebyte infekcje oraz inne choroby, a także niedawno wykonane planowe szczepienia ochronne (od momentu szczepienia należy zwykle odczekać około 6 tygodni) – o wszelkich przeszkodach do bezpiecznego wykonania znieczulenia lub operacji należy bezwzględnie koniecznie poinformować lekarza przyjmującego dziecko do Szpitala. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny (Poradnia Chirurgiczna, Neurochirurgiczna: 85-7450508, Klinika Chirurgii: 85-7450921 (Sekretariat); 85-745093885-7450922; 85-7450924; 85-7450927).

Ważność skierowania:
Nie ma określonych terminów ważności skierowań na leczenie specjalistyczne w poradni czy w szpitalu. Obowiązuje zasada, iż skierowania są ważne do momentu ich realizacji lub tracą ważność w chwili, kiedy ustała przyczyna ich wystawienia.

Co dobrze jest zabrać do szpitala?
przybory toaletowe: mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień oraz ręcznik, bieliznę osobistą, piżamę, szlafrok lub dres, skarpetki i kapcie, książki, przybory do pisania i rysowania, ulubione zabawki i gry, książki, mp3, fotografie osób bliskich, książeczkę zdrowia, posiadaną dokumentację medyczną, dobry nastrój i pozytywne myślenie – zawsze są mile widziane w Szpitalu!

Jeśli Dziecko korzysta z własnej bielizny i odzieży – prosimy o zapewnienie systematycznej wymiany tej odzieży na czystą. Prosimy nie przynosić przedmiotów o dużej wartości; nasz personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione Dziecku na oddziale.

Odwiedziny
Jedno z Rodziców może stale opiekować się dzieckiem. 
Matki karmiące mogą być z dziećmi przez całą dobę. Ograniczona przestrzeń Kliniki i charakter leczonych chorób nie pozwalają jednak na równoczesne przebywanie z dzieckiem więcej,  niż jednej osoby. Niedopuszczalna jest obecność zbyt wielu osób w sali chorych. Wszystkim dzieciom (chorym i operowanym tym bardziej!) potrzebna jest intymność, cisza, spokój, warunki doi nauki. Kiedy zamierzają Państwo (Rodzice) odwiedzić dziecko w dwie osoby, prosimy o wchodzenie do Kliniki pojedynczo (na zmianę). Odporność dzieci przebywających w Klinice jest obniżona i nawet banalna infekcja może stanowić dla nich poważne zagrożenie. Jeżeli zauważyli Państwo u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy np. kaszel, gorączkę, biegunkę, wysypkę, prosimy o bezwzględne wstrzymanie się od odwiedzin do czasu wyleczenia. Każda osoba wchodząca do Kliniki stanowi dodatkowe, duże zagrożenie dla leczonych dzieci. Ze względu na konieczność zachowania czystości, po wejściu do gmachu Szpitala należy skorzystać z szatni ogólnej. Tu prosimy zostawić okrycia wierzchnie oraz bagaże. PROSIMY PAŃSTWA O ZROZUMIENIE I LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ – jest to niezwykle WAŻNE !

Wypis dziecka:
W dniu wypisu ze szpitala lekarz omówi zalecenia, dotyczące diety i aktywności dziecka, stosowanych leków oraz ustali terminy przyszłych konsultacji. Są one niezbędne, by obserwować proces zdrowienia, a także wdrożyć najszybciej jak to możliwe leczenie korygujące. Proces rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych zwykle przebiega szybciej, niż u dorosłych. Prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokumenty nie zawierają pomyłek, oraz czy są podpisane.

Studenci i szkolenie personelu:
Nasza Klinika i nasz Szpital są częścią Uniwersytetu Medycznego, do którego zadań należy m.in. praca naukowa i nauczanie. Dlatego też w Klinice obecni są studenci, którzy niedługo będą lekarzami. Ich obecność i zajęcia w Klinice w niczym nie zaburzają leczenia dzieci – wręcz przeciwnie – studenci, szkolące się pielęgniarki i lekarze stażyści czynnie pomagają w opiece nad chorymi.

 Jeśli przybycie do Szpitala z dzieckiem w zaplanowanym terminie nie jest możliwe z jakichkolwiek powodów, prosimy o jak najszybsze powiadomienie. Termin wyznaczonego zabiegu w Klinice Chirurgii Dziecięcej można zmienić telefonicznie w godzinach od 8.00. – 15.00. Prosimy wówczas kontaktować się z lekarzem prowadzącym (85-7450938; 85-7450922; 85-7450924; 85-7450927) lub sekretariatem Klinki (85-7450921).

Poradnie

PORADNIA CHIRURGICZNA tel. +48 85 74 50 508
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA tel. +48 85 74 50 508
PORADNIA UROLOGICZNA tel. +48 85 74 50 585

Pracownicy

Zespół lekarski:
prof. dr hab. n. med. Dębek Wojciech – spec. chirurg dziecięcy, spec. urolog dziecięcy, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii dziecięcej
dr hab. n. med. Hermanowicz Adam – spec.  chirurg dziecięcy, spec. neurochirurg
dr hab. n. med. Matuszczak Ewa – spec. chirurg dziecięcy
dr n. med. Dzienis-Koronkiewicz Ewa – spec.  chirurg dziecięcy
dr n. med. Kaczmarek Mieczysław – spec. neurochirurg
dr n. med. Marta Komarowska – spec.  chirurg dziecięcy
dr n. med. Oksiuta Marzanna – spec. chirurg dziecięcy
dr n. med. Topczewska – Lach Ewa – spec. chirurg dziecięcy, spec. urolog dziecięcy
lek.med. Błahuszewski Robert – spec. chirurg dziecięcy
lek. med. Drapało Leszek – spec. neurochirurg
lek. med. Weremijewicz Artur – spec. chirurg dziecięcy
lek. med. Piotr Owsiejczuk – spec.chirurg dziecięcy
lek. Sawicki Karol- w trakcie specjalizacji z neurochirurgi

Rezydenci:
lek. Agnieszka Kaźmierczak – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
lek. Alicja Pawelczyk – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
lek. Joanna Serafin – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Zespół pielęgniarski:
p.o. pielęgniarki oddziałowej: Dorota Gryc – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Anna Burak- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
plg. Jolanta Chmielewska
mgr plg. Anetta Cilulko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
plg. Danuta Dąbrowska
Marzena Dowgiert – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Teresa Gawina – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Iwona Gierejko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Elżbieta Górecka
Czesława Jakubowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Agnieszka Kardasz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Mirosława Kuźmin – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Maria Pietruczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
plg. Anna Polińska
plg. Agnieszka Raszkiewicz-Łukasik
Małgorzata Radomska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Jadwiga Rogalska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Marta Sawczenko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr plg. Anna Skrobczyńska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Agnieszka Szpakowska
mgr Halina Szymaniuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
plg. Iwona Ulman
mgr Joanna Weremijewicz
plg. Filipiuk Irena
plg.  Karczewska Renata
plg.  Kotuk Ewelina
plg.  Kurnicka Ewa
plg. Malisz Joanna
plg.  Siemieńczuk Magdalena
plg.  Targosz Elwira
plg.  Wiktorowicz Wioletta
plg.  Żędzian Magdalena
plg.  Fedosiewicz Małgorzata
plg.  Laskowska Elżbieta
plg.  Łazarczyk Izabela


Działalność diagnostyczno-lecznicza:

W Klinice oraz Poradni Chirurgicznej i Neurochirurgicznej leczone są dzieci w wieku od 1 doby do końca 18 roku życia. Zakres wykonywanych zabiegów operacyjnych obejmuje m.in. chirurgię skomplikowanych wad wrodzonych, nowotworów, ciężkich urazów oraz wielu innych chorób wrodzonych i nabytych, którymi zajmuje się chirurgia dziecięca. W leczeniu chorób układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego, moczopłciowego stosuje się metody chirurgii klasycznej i małoinwazyjnej (laparoskopia, torakoskopia, endourologia). Zakres wykonywanych zabiegów poszerzany jest o coraz to nowsze i skuteczniejsze operacje.

Klinika pełni codzienny (365 dni w roku), całodobowy dyżur dla dzieci wymagających chirurgicznego leczenia szpitalnego i jest ośrodkiem referencyjnym dla tej części Polski. Kierownik Kliniki pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej dla woj. podlaskiego. Podobnie jak w latach poprzednich – Klinika Chirurgii Dziecięcej oraz Poradnie Chirurgiczna i Neurochirurgiczna posiadają kontrakt z NFZ.

Działalność Kliniki wspierana jest przez Podlaskie Hospicjum Dziecięce „Obok nas”, założone przez naszych pracowników oraz inne osoby dobrej woli, którym bliska jest idea pomocy chorym dzieciom.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

 

 

 

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ