Katarzyna Taranta-Janusz nowym profesorem w naszym szpitalu!

Zdjęcie profesor Katarzyny Taranty-Janusz - ubrana w czarną sukienkę. pozuje na tle szarego tła .

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 sierpnia 2022r. Katarzyna Taranta-Janusz otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Prof. dr hab. Katarzyna Taranta-Janusz ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest specjalistą pediatrii oraz nefrologii dziecięcej.

Pracę naukową i zawodową rozpoczęła w I Klinice Chorób Dzieci pod kierownictwem prof. Walentyny Zoch-Zwierz, następnie prof. Anny Wasilewskiej. W 2010r. ukończyła studia doktoranckie uzyskując stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Metaloproteinazy 2 i 9 oraz ich tkankowe inhibitory 1 i 2 w surowicy i moczu dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi”. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2015r. na podstawie cyklu publikacji pt.: „Wczesne markery uszkodzenia nerek u dzieci z wadami układu moczowego”.

Od 1 stycznia 2022r. prof. Katarzyna Taranta-Janusz pełni funkcję z-cy kierownika Kliniki Pediatrii i Nefrologii UMB. Od 2021 roku jest konsultantem w dziedzinie nefrologii dziecięcej województwa podlaskiego.

Praca zawodowa prof. Katarzyny Taranta-Janusz od samego początku jest związana z oddziałem o profilu nefrologicznym, gdzie pogłębiając wiedzę z pediatrii, następnie nefrologii dziecięcej zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci z problemami nefrologicznymi i urologicznymi, stąd również wynika zainteresowanie tematyką związaną z patogenezą, diagnostyką i leczeniem dzieci z wadami układu moczowego. Zainteresowania naukowe prof. Katarzyny Taranta-Janusz koncentrują się głównie na poszukiwaniu wczesnych biomarkerów przedklinicznego upośledzenia funkcji nerek.

Jest stałym recenzentem w czasopismach o profilu pediatryczno-nefrologiczno-medycznym o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz członkiem w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism naukowych.

Dorobek naukowy prof. Katarzyny Taranta-Janusz obejmuje 69 prac, o łącznej punktacji MEiN – 5135 i IF – 139,602; Indeks Hirscha -13. Prof. Katarzyna Taranta-Janusz uczestniczyła w badaniach wieloośrodkowych: 5 międzynarodowych i 8 krajowych, których wyniki zostały opublikowane w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest promotorem 3 prac doktorskich. Jej dorobek obejmuje również współautorstwo 97 doniesień głoszonych podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

Wielokrotnie była nagradzana za działalność naukową na rzecz uczelni (nagrody indywidualne oraz zespołowe J.M. Rektora UMB). Była również laureatem nagród Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w konkursach „Aktywny Młody Naukowiec” i „Wybitny Młody Naukowiec”.

Prof. Katarzyna Taranta-Janusz była opiekunem naukowym grupy studentów pracującej w ramach Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Pediatrii i Nefrologii UMB. Studenci pozostający pod jej opieką prezentowali prace na zjazdach i konferencjach Studenckich Kół Naukowych oraz zdobywali liczne wyróżnienia i nagrody.

Prof. Katarzyna Taranta-Janusz jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Ponadto jest wielokrotnym członkiem komitetu organizacyjnego i naukowego konferencji krajowych w/w Towarzystw.

Prywatnie mężatka, mama Aleksandry i Dominiki. Uwielbia zagraniczne podróże oraz dobrą muzykę.