Katarzyna Muszyńska – Rosłan nowym profesorem w naszym szpitalu!

Zdjęcie profesor Katarzyny Muszyńskiej Rosłan

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 listopada 2022 r. Katarzyna Muszyńska Rosłan otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Prof. dr hab. n med. Katarzyna Muszyńska- Rosłan ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest pediatrą, specjalistą chemioterapii nowotworów (aktualna onkologia kliniczna) oraz specjalistą onkologii i hematologii dziecięcej. Pracę zawodową i naukową rozpoczęła w III Klinice Chorób Dzieci pod kierunkiem prof. Macieja Kaczmarskiego, kontynuowała ją w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej pod kierownictwem prof. Maryny Krawczuk-Rybak. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ kompleksowej terapii na rozwój fizyczny i zasoby mineralne kośćca u dzieci z chorobą nowotworową”. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała w 2007 roku na podstawie cyklu publikacji pt. ,,Wpływ choroby nowotworowej i jej leczenia w dzieciństwie na rozwój fizyczny, układ kostny i układ nerwowy”. Od 2016 roku prof. Katarzyna Muszyńska-Rosłan pełni funkcję z-cy kierownika Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

W ramach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków jest od wielu lat koordynatorem regionalnym leczenia chłoniaków, ostrej białaczki szpikowej, wznów białaczek u dzieci, a także w ramach PPG ds. Leczenia Guzów Litych zwojaka zarodkowego, nowotworów kości. Od 2022 roku jest przewodniczącą Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Powikłań po Leczeniu Przeciwnowotworowym.

Praca zawodowa prof. Katarzyny Muszyńskiej-Rosłan od początku związana jest z onkologią i hematologią dziecięcą. Dzięki współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi, przede wszystkim w Monachium i w Hanowerze, była prekursorem tworzenia ram organizacyjnych oraz wprowadzania najnowszych standardów leczenia chorób nowotworowych u dzieci w regionie płn.-wsch. Polski

Zainteresowania naukowe i kliniczne prof. Katarzyny Muszyńskiej Rosłan koncentrują się na wpływie choroby nowotworowej i jej leczenia na występowanie wczesnych i późnych powikłań po leczeniu oraz na aspektach kliniczno-diagnostycznych i postępach w leczeniu choroby nowotworowej u dzieci. Ważnym elementem pracy klinicznej jest również działanie na rzecz poprawy jakości i znaczenia pediatrycznej opieki paliatywnej. Jest jednym z inicjatorów i autorów standardów prowadzenia opieki paliatywnej i hospicyjnej u dzieci.

Dorobek naukowy obejmuje 106 prac o łącznej punktacji MEiN – 3820; IF – 142,11; Indeks Hirscha – 10. Prof. Katarzyna Muszyńska-Rosłan uczestniczyła w wielu wieloośrodkowych badaniach, których wyniki zostały opublikowane w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Jest promotorem 3 prac doktorskich, opiekunem 12 prac magisterskich, kierownikiem 4 specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej. Jest autorem i współautorem 197 doniesień głoszonych podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

Wielokrotnie otrzymała nagrody JM Rektora za działalność naukową i dydaktyczną na rzecz uczelni, była laureatem nagrody zespołowej Ministra Zdrowia. Jest autorem i koordynatorem przedmiotu „Profesjonalizm w medycynie”. Była pełnomocnikiem JM Rektora ds. egzaminów OSCE na uczelni.

Przez wiele lat była opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Studenci pozostający pod jej opieką zdobywali liczne nagrody na polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Koło Naukowe zdobyło prestiżową nagrodę dla najlepszego studenckiego koła naukowego w makroregionie północno-wschodnim. Wielu z podopiecznych Pani Profesor kontynuuje swoją karierę zawodową i naukową w Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Prof. Katarzyna Muszyńska-Rosłan jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członkiem Zarządu Sekcji Metabolicznych Chorób Kości u Dzieci przy PTP, członkiem Rady Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.

Jest założycielem i przewodniczącą Rady Fundacji „Pomóż Im” na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, jednej z największych organizacji pozarządowych w regionie, działającej na rzecz ciężko i nieuleczalnie chorych dzieci.

Prywatnie jest mężatką, mamą Alicji i Jędrzeja, babcią Ali i Elenki. Kocha zwierzęta, naturę, uwielbia góry, narty i egzotyczne podróże.