Zoom in Regular Zoom out

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B.Cylwik

 

 

Kierownik Zakładu:
dr hab. n. med.
Bogdan Cylwik

e-mail: cylwikb@umb.edu.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: Hanna Sianko
e-mail: pedlab@umb.edu.pl

Telefon: +48 85 745 07 62,
Fax: +48 85 742 17 44

Pracownicy:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr n. med. Beata Żelazowska-Rutkowska – asystent

Pracownicy szpitalni:
dr n. med. Alicja Koput – starszy asystent,
dr n. med. Katarzyna Hryniewicz – starszy asystent
dr n. med. Elżbieta Poskrobko – starszy asystent
dr n. med. Edwina Kasprzycka – starszy asystent
dr n. med. Janusz Żak – starszy asystent
dr n. med. Katarzyna Janicka – starszy asystent
dr n. med. Katarzyna Kozłowska – asystent
mgr Małgorzata Wojtkowska – młodszy asystent
mgr Agnieszka Borsuk – młodszy asystent
mgr Magdalena Piekarska – młodszy asystent
mgr Justyna Trochim – młodszy asystent

Technicy:
Elżbieta Szarejko
Elżbieta Łapińska
Ewa Jemielity
Jolanta Chmielewska
Ewa Biryłko
Cecylia Bernacka
Hanna Łopato
Barbara Kuźmicz
Marta Potocka
Barbara Czołpińska
Małgorzata Dec
Agata Czołpińska
Grażyna Piekart
Grażyna Szymańska-Zając
Beata Zimnoch


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczna

Zakład wpisany do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (nr 166). Zakład wykonuje około 200 różnych rodzajów badań dla małych pacjentów szpitala (wcześniaki, noworodki, niemowlęta, dzieci, młodzież), poradni przyszpitalnych oraz świadczy usługi odpłatne podmiotom zewnętrznym. Liczba wykonywanych badań w ciągu roku wynosi około 400 tys. Zakład pełni codzienne całodobowe dyżury, zapewniając ogólnodostępną ciągłość podstawowych i specjalistycznych badań laboratoryjnych. Jako jedyny w makroregionie prowadzi pełną diagnostykę laboratoryjną białaczek u dzieci (ocena morfologiczna, cytochemiczna, immunofenotypowanie). Jest jedynym publicznym Zakładem świadczącym usługi w zakresie cytogenetyki klinicznej i molekularnej. Diagnostyka jest w pełni zautomatyzowana, prowadzona na nowoczesnej bazie aparaturowej, a stosowane metody odpowiadają najwyższym światowym standardom. Zakład posiada Certyfikat jakości badań laboratoryjnych.
W skład Zakładu wchodzi 5 specjalistycznych pracowni kierowanych przez personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych (specjalizacja z zakresu analityki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej):


Pracownia Chemii Klinicznej, tel. (085) 745 07 61, 745 07 81

 • Badania z zakresu gospodarki wodno-elektrolitowej: sód, potas, chlorki, magnez, fosfor, wapń całkowity, wapń zjonizowany, żelazo, utajona zdolność wiązania żelaza, osmolalność surowicy i moczu,
 • Badania enzymatyczne: aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), kinaza fosfokreatynowa (CK), kinaza fosfokreatynowa – izoenzym sercowy MB (CK-MB), amylaza, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), dehydrogenaza hydroksymaślanowa (HBDH), fosfataza zasadowa (AP), gamma glutamylotransferaza (GGT), lipaza trzustkowa,
 • Badania z zakresu gospodarki lipidowej: cholesterol całkowity (CH), cholesterol HDL (HDL-Ch), cholesterol LDL (LDL-Ch wyliczany), triglicerydy (TG),
 • Badania z zakresu gospodarki węglowodanowej: glukoza, hemoglobina glikowana HbA1c, test obciążenia glukozą,
 • Badania z zakresu gospodarki azotowej: amoniak, mocznik, kwas moczowy, kreatynina, klirens kreatyniny (GFR),
 • Oznaczanie białek: białko całkowite, albumina, prealbumina, mikroalbuminuria, białko CRP, rozdział elektroforetyczny białek surowicy (proteinogram), składowa C3 i C4 dopełniacza,
 • Badanie równowagi kwasowo-zasadowej i gazometrii, CO-oksymetria,
 • Badania toksykologiczne: alkohol etylowy, salicylany, paracetamol,
 • Oznaczanie barwników żółciowych: bilirubina całkowita, bezpośrednia, pośrednia,
 • Oznaczanie czynnika reumatoidalnego (RF), kwasu walproinowego,
 • Badania z zakresu układu krzepnięcia: antytrombina III, D-dimery,
 • Badanie ASO.

Pracownia Analityki Ogólnej i Parazytologii, tel. (085) 745 05 11

 • Badanie moczu: badanie ogólne, badanie składu chemicznego kamieni moczowych, erytrocyturia dysmorficzna, oznaczanie białka w dobowej zbiórce moczu DZM,
 • Badanie kału: badanie ogólne, badanie kału – resztki pokarmowe, wykrywanie krwi utajonej, badanie mikroskopowe w kierunku wykrywania cyst pierwotniaków i jaj pasożytów,
 • Badanie płynów ustrojowych: badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego i płynów z jam ciała,
 • Test plasterkowy w kierunku owsicy (badanie mikroskopowe),
 • Badania z zakresu alergologii: panel alergologiczny (profil pediatryczny: 27 alergenów wziewnych i pokarmowych),
 • Badania immunoserologiczne:
 • giardiaza (lamblioza): antygen Giardia intestinalis (GSA-65) w kale,
 • antygen Helicobacter pylori w kale,
 • aspergiloza: antygen Aspergillus (galaktomannan),
 • Clostridium difficile (antygen/toksyna A i B w kale),
 • adenowirusy, norowirusy, rotawirusy w kale,
 • borelioza: przeciwciała anty-Borrelia (IgG, IgM),
 • krztusiec: przeciwciała anty-Bordatella pertussis toksyna (IgA, IgG, toksyna),
 • mykoplazmoza: przeciwciała anty-Mycoplasma pneumoniae (IgM, IgG),
 • przeciwciała anty-Chlamydia pneumoniae (IgA, IgG),
 • mononukleaza zakaźna: przeciwciała anty-Epstein-Barra (IgG, IgM),
 • jersinioza: przeciwciała anty-Yersinia enterocolitica (IgA, IgG),
 • toksokaroza: przeciwciała anty-Toxocara canis (IgG),
 • Diagnostyka chorób autoimmunologicznych: przeciwciała przeciwjądrowe (profil ANA),
 • Oznaczanie hormonów: 17OH progesteron w surowicy.

Pracownia Toksykologii i Farmakokinetyki, tel. (085) 745 07 43

 • Badanie leków: fencyklidyna (PCP), karbamazepina, metotreksat, trójcykliczne antydepresanty (TCA), barbiturany, benzodiazepiny, cyklosporyna,
 • Oznaczanie narkotyków: amfetamina, metamfetamina, kokaina, morfina, marihuana, ekstaza,
 • Oznaczanie hormonów: estradiol, insulina, kortyzol, parathormon, prolaktyna, testosteron, fT3, fT4, IGFBP3, IGF1, FSH, LH, ACTH, GH, TSH, DHEA-S,
 • Oznaczanie białek: AFP, beta-HCG (podjednostka beta), ferrytyna, prokalcytonina (PCT),
 • Oznaczanie witamin: B12, kwas foliowy, całkowita D3 (25-OH) i D2 (25-OH),
 • Badania immunoserologiczne:
 • wzw typu B: antygen HBs (HBsAg), antygen HBe (HBeAg) w surowicy; przeciwciała anty-HBs, anty-HBe, anty-HBc (core IgM),
 • wzw typu C: przeciwciała anty-HCV (IgG),
 • cytomegalia: przeciwciała anty-CMV (IgG, IgM),
 • toksoplazmoza: przeciwciała anty_Toxo (IgG, IgM, test jakościowy),
 • badanie przeciwciał przeciwtarczycowych: przeciwciała anty-TPO (peroksydaza tarczycowa), anty-TG (tyreoglobulina).

Pracownia Hematologii i Hemostazy, tel. (085) 745 05 14

 • Morfologia (8- i 24-parametrowa bez/z retikulocytami),
 • Rozmaz krwi obwodowej (badanie mikroskopowe),
 • Mielogram (badanie mikroskopowe szpiku),
 • Immunofenotypowanie białaczek u dzieci,
 • Oporność erytrocytów inkubowana i osmotyczna,
 • Leukocyty: esteraza nieswoista α-naftolu, glikogen (PAS), peroksydaza (POX), esteraza maślanowa,
 • APTT (czas kaolinowo-kefalinowy),
 • PT, INR (czas i wskaźnik protrombinowy),
 • Fibrynogen w osoczu

Pracownia Cytogenetyki, tel. (085) 745 07 49

 • Badanie kariotypu metodami genetyki klasycznej i cytomolekularnej (FISH),
 • Analiza chromosomów kariotypu z hodowli in vitro limfocytów krwi obwodowej, komórek szpiku, komórek wód płodowych (amniocytów), komórek nowotworowych guzów litych oraz hodowle tkankowe innych typów komórek (komórki tarczycy, neurony).

CENNIK BADAŃ ZAKŁADU LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność dydaktyczna

 • nauczanie studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w zakresie diagnostyki parazytologicznej i laboratoryjnej diagnostyki pediatrycznej (wykłady, ćwiczenia, zajęcia fakultatywne),
 • kształcenie podyplomowe w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej (kursy, staże specjalizacyjne podstawowe i kierunkowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowa

 • mechanizmy odporności swoistej w różnych stanach chorobowych,
 • funkcje immunologiczne migdałków gardłowych i ich rola w patofizjologii wysiękowego zapalenia ucha,
 • znaczenie diagnostyczne wskaźników dojrzałości retikulocytów,
 • biologiczne markery nadużywania alkoholu (kwas sjalowy, transferyna ubogowęglowodanowa CDT),
 • przydatność diagnostyczna oznaczania kwasu sjalowego i transferyny ubogowęglowodanowej w wybranych chorobach.

  Publikacje

  1. Gruszewska E., Cylwik B., Panasiuk A., Szmitkowski M., Flisiak R., Chrostek L.: Total and free serum sialic acid concentration in liver diseases. Biomed. Res. Int., 2014, doi.10.1155/2014/876096.
  2. Chrostek L., Cylwik B., Gindzienska-Sieskiewicz E., Gruszewska E., Szmitkowski M., Sierakowski S.: Sialic acid level reflects the disturbances of glycosylation and acute-phase reaction in rheumatic diseases. Rheumatol. Int., 2014, 34, 393-399.
  3. Cylwik B., Naklicki M., Chrostek L., Gruszewska E.: Congenital disorders of glycosylation. Part I. Defects of protein N-glycosylation. Acta Biochim Pol., 2013, 60, 151-161.
  4. Cylwik B., Lipartowska K., Chrostek L., Gruszewska E.: Congenital disorders of glycosylation. Part II. Defects of protein O-glycosylation. Acta Biochim Pol., 2013, 60, 1-11.
  5. Cylwik B, Naklicki M, Gruszewska E, Szmitkowski M, Chrostek L. The distribution of serum folate concentration and red blood cell indices in alcoholics. J Nutr Sci Vitaminol., 2013, 59, 1-8.
  6. Gruszewska E., Chrostek L., Cylwik B., Tobolczyk J., Szmitkowski M., Kukliński A., Kędra B.: Serum sialic acid as a merker of pancreatic cancers. Clin Lab., 2013, 59, 781-788.
  7. Krawczuk-Rybak M., Leszczyńska E., Poznańska M., Żelazowska-Rutkowska B., Wysocka J.: The progressive reduction in the ovarian reserve in young women after anticancer treatment. Horm Metab Res., 2013, 45, 813-819.
  8. Żelazowska-Rutkowska B., Wysocka J., Ratomski K., Kasprzycka .E, Skotnicka B.: Increased percentage of T cells with the expression of CD127 and CD132 in hypertrophic adenoid in children with otitis media with effusion.Eur Arch Otorhinolaryngol., 2012, 269, 1821-1825.
  9. Żelazowska-Rutkowska B., Iłendo E., Skotnicka B., Wysocka .J, Kasprzycka E.: Production of cytokines by mononuclear cells of hypertrophic adenoids in children with otitis media with effusion.Folia Histochem Cytobiol., 2012,50:586-589.

Informujemy o możliwości skorzystania z PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) w UDSK ...>>> więcej informacji
+