Zoom in Regular Zoom out

Oferty pracy

Oferty pracy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta pracy
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L.Zamenhofa w Białymstoku
zatrudni pracownika na stanowisko:

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

wymagania: wykształcenie wyższe

prosimy o przesyłanie ofert na adres : sekretariat@udsk.pl

termin składania ofert: 24.05.2018

więcej informacji tel.: +48 85 74 50 541

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta pracy 11 maja 2018
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L.Zamenhofa w Białymstoku

zatrudni

magistra fizjoterapii z metodą neurofizjologiczną NDT

oraz magistra fizjoterapii

więcej informacji tel.: +48 85 74 50 601

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta pracy 6 marca 2018

 PIELĘGNIARKI

do pracy na Bloku Operacyjnym (pielęgniarki operacyjne)

Treść ogłoszenia

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta pracy 1 lutego 2018
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L.Zamenhofa w Białymstoku

zatrudni

 LEKARZA OKULISTĘ 

lub lekarza po stażu, który chciałby robić specjalizację z okulistyki w UDSK

więcej informacji Dział Spraw Pracowniczych: tel. 85 74 50 662 lub 85 74 50 557

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta pracy 1 grudnia 2017
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L.Zamenhofa w Białymstoku

zatrudni LEKARZY:

1.   ANESTEZJOLOGÓW

2.   LEKARZY do pracy w Klinice Obserwacyjno – Zakaźnej Dzieci

więcej informacji Dział Spraw Pracowniczych: tel. 85 74 50 662 lub 85 74 50 557

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta pracy  LEKARZ OKULISTA:
do pracy w Poradni Okulistycznej

Treść ogłoszenia z dnia 06.09.2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta pracy MAGISTER FARMACJI
do pracy w Aptece Szpitalnej

 Treść ogłoszenia z dnia 01.09.2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta pracy  PIELĘGNIARKI do pracy na oddziałach:
 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy (2 etaty)
 2. Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej ( 1 etat)
 3. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej (2 etaty)
 4. Anestezjologia z Pododdziałem Pooperacyjnym w Oddziale Anestezjologii
  i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym (3 etaty)
 5. Blok Operacyjny ( 2 etaty)

Treść głoszenia z dnia 24.05.2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta pracy  PIELĘGNIARKI do pracy na oddziałach:
 1. Anestezjologia z Pododdziałem Pooperacyjnym
 2. Blok Operacyjny

Treść ogłoszenia 31.03.2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta pracy  LEKARZE SPECJALIŚCI:

1.  medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii w tworzonej PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ
2.  pediatrii w Klinice Pediatrii i Nefrologii

Treść ogłoszenia

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ogłasza konkurs na  stanowisko:

Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Treść ogłoszenia >>>

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), takie jak:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien przedstawić następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność
  z oryginałem, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 5. koncepcję pracy na stanowisku dyrektora na najbliższe 6 lat, sporządzoną w formie pisemnej (maksymalnie 4 strony formatu A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,15);
 1. zaświadczenie o niekaralności (oryginał) z Krajowego Rejestru Sądowego wystawione
  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych
  oraz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 1. oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonej dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego
  na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku  ul. Waszyngtona 17, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992).

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Oferty wraz z dokumentami należy składać osobiście lub listem poleconym w terminie do dnia 10 marca 2017 roku, pod adresem Biuro Rektora  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1 15-089 Białystok, (liczy się data wpływu) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa” oraz z podaniem adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

Udostępnienie materiałów informacyjnych

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa  w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17 w sekretariacie Szpitala w dniach roboczych w godz.1000-1400

 Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: 15 marca 2017r.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o konkursie na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Ogłoszenie o konkursie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta pracy : LEKARZ SPECJALISTA REUMATOLOG

Treść ogłoszenia

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oferta pracy :  Ortoptystka / Ortoptysta

Treść ogłoszenia