Zoom in Regular Zoom out

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ewa Dębkowska
tel.: 85 74-50-760
iodo@udsk.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa  w Białymstoku informuje, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa  w Białymstoku z siedzibą ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, reprezentowany przez Dyrektora,

– kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa  w Białymstoku,
adres email: iodo@udsk.pl , tel. 857450760

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i związanym z tym zapewnieniem świadczeń socjalnych, bezpieczeństwem i organizacją pracy, na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. i Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

– art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. jako zgody na publikację wizerunku,

– art. 6 ust. 1. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora – monitoring wizyjny, dane niezbędne do kontaktu,

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych,

– Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

– Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania stosunku pracy oraz w celach archiwalnych maksymalnie przez okres 50 lat od dnia ustania stosunku pracy,

– posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do  przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie,

– posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r.,

– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

– podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy.

Natomiast w zakresie przyznawania świadczeń z ZFŚS podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych, to konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji wobec Pani/Pana praw, obowiązków oraz uprawnień.