Zoom in Regular Zoom out

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png
p.o. Kierownika :
dr n. med. Halina Kądziela-Olech
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, terapeuta, ukończone szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej (TPB)
e-mail: halina.kadziela-olech@umb.edu.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: +48 85 74 50 788
Faks: +48 85 74 50 644
e-mail:   udsk.psychiatria@gmail.com

PRAKTYCZNE RADY DLA RODZICÓW:

Pracownicy


Zespół lekarski:
dr n. med. Henryk Midro, specjalista psychiatrii
dr n. med. Agnieszka Tomorowicz, specjalista psychiatrii, psycholog – staż w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Zespół psychologów :
mgr  Natalia Predko , psycholog, terapeuta (w trakcie szkolenia z psychoterapii PTP)
mgr Elżbieta Raczyńska, psycholog
mgr Anna Złotorzyńska, psycholog, terapeuta (szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej i systemowej terapii rodzin PTP), mgr filozofii

Zespół pielęgniarski:
Barbara Karwacka, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
Elżbieta Stanulewicz

Terapeuta zajęciowy:
Anna Trypuć, ter. zajęciowy, lic. pedagogiki,

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność kliniczna:

Diagnoza i wielokierunkowa terapia zaburzeń psychicznych i rozwojowych m.in.:

 • zaburzeń spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespołów nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, zaburzenia hiperkinetyczne)
 • zaburzeń zachowania i emocji
 • zaburzeń lękowych, związanych ze stresem, psychosomatycznych,
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń funkcjonowania społecznego, trudności szkolnych, tików
 • zaburzeń afektywnych

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność dydaktyczna:

Wykłady i zajęcia dla pielęgniarek w ramach kursów doskonalących z zakresu psychiatrii dziecięcej i psychopatologii wieku rozwojowego.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tematyka naukowo-badawcza:

 • Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, zaburzenia autystyczne). Wczesna diagnoza. Interwencje umożliwiające rozwiązywanie problemów szkolnych i poprawę funkcjonowania. Wykorzystanie kwestionariuszy/narzędzi diagnostycznych i badawczych otrzymanych z National Initiative for Children’s Healthcare Quality NICHQ.
 • Zaburzenia więzi, następstwa deprywacji potrzeb rozwojowych w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży.
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja nervosa, bulimia).
 • Problem NSSI (Nonsuicidal Self-Injury) w populacji wieku rozwojowego.

Wybrane projekty badawcze:

 • Wskaźniki behawioralne zaburzeń autystycznych, zespołu ADHD, zaburzeń zachowania w okresie rozwojowym. UMB 143-26588 L
 • Funkcje poznawcze a aktywność matrix metaloproteinaz (MMP) u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). UMB 3-26601L
 • Prospektywne 6 miesięczne badanie obserwacyjne mające na celu określenie całkowitych kosztów leczenia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD) w Polsce” Eli Lilly Polska 2006
 • Ocena odległych następstw zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. UMB  4 – 26745 L

Publikacje:

– H. Kądziela-Olech, P. Cichocki, J. Chwieśko, J. Konstantynowicz, J. J. Braszko: Serum Matrix Metalloproteinase-9 levels and severity of symptoms in boys with Attention Deficit Hyperactivity ADHD/ Hyperkinetic Disorder HKD; European Child & Adolescent Psychiatry, 2015 : 24, 1, s. 55-63

– H. Kądziela-Olech, N.Predko: The distorted development of attention: the possible overarching reason for ADHD and ASD. European Child & Adolescent Psychiatry, 2015:24, suppl., s.S223-S224

– H. Kądziela-Olech, G.Żak, B. Kalinowska, A. Wągrocka, G.Perestret, M. Bielawski: Częstość zamie-rzonych samookaleczeń bez intencji samobójczych – Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w odniesieniu do wieku i płci. Psychiatria Polska,2015,49,4,s.765-778

– H. Kądziela-Olech: Profil zaburzeń psychicznych na podstawie psychiatrii konsultacyjnej u pacjentów hospitalizowanych w wielospecjalistycznym dziecięcym szpitalu klinicznym. Pediatria I Medycyna Rodzinna, 2015:11,2,s.197-204

– H. Kądziela-Olech: Czy zaburzenia eksternalizacyjne dorosłych są kontynuacją zaburzenia hiperkinetycznego (HKD) w dzieciństwie – 12-letnie badanie podłużne. Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju. XXVIII Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Poznań 2015

– H. Kądziela-Olech: Objawy autyzmu, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz innych zaburzeń neurorozwojowych jako przejaw zaburzonej neuroplastyczności. Psychiatria i Psychologia Kliniczna,  2014 : 14, 2;112-115

– H. Kądziela-Olech: Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w ocenie nauczycieli i rodziców w odniesieniu do NICHQ Vanderbilt Assessment Scale. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2014:14,4, s.277-283

– H. Kadziela-Olech: Ocena odległych efektów prowadzonych działań psychoedukacyjnych w grupie dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2012 : 12, 3;149 – 156

– J.Konstantynowicz, T.Porowski, W.Zoch-Zwierz, Jolanta Wasilewska, H. Kądziela-Olech, W. Kułak, S. Costen Owens, J.Piotrowska-Jastrzębska, M. Kaczmarski: A potential pathogenic role of oxalate in autism. European Journal of Paediatric Neurology 2012(16) 5: 485 – 491

– J. Konstantynowicz, P. Abramowicz, J.Jamiołkowski, H. Kądziela-Olech, I. Białokoz-Kalinowska, K. Kierus-Jankowska, J. Piotrowska-Jastrzębska, M. Kaczmarski: Thigh circumference as a useful predictor of body fat in adolescent girls with anorexia nervosa Annals of Nutrition and Metabolism 2011;58:181-187

– H. Kądziela-Olech, K. Michalak, U. Dymnicka, P. Cichocki: Czy istnieją podtypy zespołu Aspergera? – rozważania kazuistyczne. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2008, supl.1, s.33

– H. Kadziela-Olech, J. Konstantynowicz, J. Piotrowska-Jastrzębska, M. Kaczmarski: Nasilenie depresji w przebiegu jadłowstrętu psychicznego – czynnik ryzyka osteoporozy. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2008, supl.1, s.34

– H. Kądziela-Olech: Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. Biuletyn Stowarzyszenia Terapeutów Pedagogicznych, 2007:8,s.92-96

– H. Kądziela-Olech: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej w wieku przedszkolnym. Klinika Pediatryczna 2007 : 15, 4, s. 509-512

– H. Kądziela-Olech, J. Piotrowska-Jastrzębska. The duration of breastfeeding and attention deficit hyperactivity disorder. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku 2005, 50;302-306

– H. Kądziela-Olech, J. Piotrowska-Jastrzębska : Attention deficit hyperactivity disorder – is it the modern disorder in chldren?, Childhoods 2005 Oslo, Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, s.470

– H. Kadziela-Olech, J. Piotrowska –Jastrzębska: Czynniki ryzyka zespołu ADHD u dzieci. Psychiatria Polska, 2004 : 38, 3 supl., s. 114-115