Zoom in Regular Zoom out

Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości

Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

J. Konstantynowicz.

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz
pediatria, medycyna rodzinna; specjalista densytometrii klinicznej (certified clinical densitometrist); w trakcie specjalizacji z reumatologii

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z-ca Kierownika Kliniki: lek. Beata Nawrocka
pediatria, medycyna ratunkowa, w trakcie specjalizacji z chorób płuc dzieci
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: Diana Kretowicz
e-mail: pediatria@umb.edu.pl

Telefony:
+48 85 74 50 622; fax +48 85 74 50 644

Dyżurka lekarska: +48 85 74 50 712
Dyżurka pielęgniarek: +48 85 74 50 721

Informacje dla Pacjenta :


W celu ustalenia terminu hospitalizacji w Klinice Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości należy zadzwonić w godzinach 12.00 – 14.00 pod numer 85 7450 712 podając dane niezbędne do wpisania pacjenta do kolejki:
– imię i nazwisko dziecka, nr PESEL
– wiek
– przyczynę hospitalizacji
– telefon kontaktowy
– dane lekarza kierującego

Bardzo prosimy o telefon do Kliniki 2-3 dni przed terminem wyznaczonego przyjęcia do Kliniki w celu potwierdzenia terminu hospitalizacji.

W dniu planowej hospitalizacji należy:

  • Zgłosić się o godz. 8.00 do Izby Przyjęć Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (ul. Waszyngtona 17). Do Izby Przyjęć dostaną się Państwo przez główne wejście do szpitala.
  • Posiadać aktualne skierowanie do Kliniki Pediatrii, Reumatologii,Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości  wystawione przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę. Skierowanie musi odpowiadać profilowi działalności diagnostyczno-leczniczej Kliniki (patrz poniżej). Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy hospitalizacji w przypadku skierowań niezgodnych z profilem jednostki i przekierowaniem pacjenta do właściwej jednostki.
  • Posiadać komplet wcześniejszej dokumentacji medycznej (karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji, książeczkę zdrowia dziecka, kserokopie dokumentacji medycznej z POZ lub poradni specjalistycznych, wyniki badań laboratoryjnych, wyniki ostatnich badań obrazowych tj. zdjęcia RTG, badania USG)
  • Posiadać bieliznę na zmianę, kapcie, przybory higieny osobistej dla dziecka.
  • Jeżeli to możliwe prosimy aby dziecko było na czczo, co pozwoli na skrócenie czasu hospitalizacji.

W przypadku małych dzieci możliwe jest pozostawanie jednego z rodziców (lub innego opiekuna) wraz z dzieckiem przez całą dobę. Jednakże z przyczyn organizacyjnych i ograniczonych możliwości lokalowych Klinika nie jest w stanie zapewnić miejsca do spania.
Na terenie Szpitala UDSK istnieje za dodatkową opłatą możliwość skorzystania z hotelu dla rodziców (liczba miejsc ograniczona). Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z tych miejsc podczas przyjęcia w Klinice personelowi pielęgniarskiemu.
Matkom karmiącym staramy się zapewnić miejsca do spania przy dziecku.

Jednocześnie rodzice dzieci hospitalizowanych w Klinice mogą skorzystać z ryczałtowej opłaty za miejsce do parkowania na terenie Szpitala na podstawie pieczątki na bilecie za parkowanie – prosimy każdorazowo przed zamiarem wyjazdu z terenu szpitala zgłaszać się w tej sprawie do punktu pielęgniarskiego.

Po wypisie:
W niektórych przypadkach możliwe jest, że otrzymają Państwo zalecenie zgłoszenia się do Kliniki w celu odebrania wyników badań, których termin realizacji przekracza czas pobytu w szpitalu. W takiej sytuacji prosimy o zgłaszanie się do Kliniki po godzinie 12.00 po uprzednim telefonicznym uzyskaniu informacji, że wyniki badań są już dostępne. Oryginały wyników są integralną częścią dokumentacji medycznej pacjenta i muszą pozostać w archiwum Szpitala. Dlatego prosimy o zgłaszanie się z Kartą Informacyjną (otrzymaną przy wypisie), do której wyniki badań zostaną dopisane przez lekarza prowadzącego.

Poradnie przykliniczne:PORADNIA IMMUNOLOGICZNA, tel: +48 85 74 50 624

PORADNIA SCHORZEŃ METABOLICZNYCH, tel: +48 85 74 50 624

PORADNIA REUMATOLOGICZNA, tel: +48 85 74 50 577

Pracownicy:Zespół lekarski:
dr hab. n. med. Bożena Mikołuć, pediatria, immunologia kliniczna, medycyna rodzinna, pediatria metaboliczna, Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej
dr hab. n. med. Anna Górska, pediatria, reumatologia, medycyna rodzinna
dr n. med. Paweł Abramowicz, pediatria, w trakcie specjalizacji z reumatologii
dr n. med. Elżbieta Dobreńko, pediatria, reumatologia
dr n. med. Radosław Motkowski, pediatria, immunologia kliniczna
dr n. med. Maria Piotrowska-Depta, pediatria, certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej
dr n. med. Ewa Zagórecka, pediatria, alergologia, medycyna rodzinna
lek. Magdalena Abramowicz, pediatria, w trakcie specjalizacji z reumatologii
lek. Karolina Kierus, pediatria, w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej

Rezydenci:
lek. Anna Kondratiuk
lek. Katarzyna Janczewska
lek. Magdalena Maciorkowska
lek. Justyna Szyszko

Zespół pielęgniarski:
mgr Agnieszka Charyło  –
pielęgniarka oddziałowa,  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Barbara Staniewicz – zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr ped. Elżbieta Amonowicz
Krystyna Borowik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Małgorzata Dereszkiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat
Agnieszka Góryńska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat
Teresa Kuklik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, licencjat
Grażyna Kurasz  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznegomgr ped. Dorota Magnuszewska –
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
dr n. o zdr. mgr Agata Panas – specjalista w dziedzinach: pielęgniarstwa pediatrycznego, opieki paliatywnej
Jolanta Popko
Barbara Romaniuk
Irena Sobolewska
mgr Jadwiga Sokołowska
mgr ped. Ewa Stefańska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Małgorzata Wiśniewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
Małgorzata Zalewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr Edyta Żendzian – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

 Dietetyk:
mgr Paulina Zambrzycka

Działalność diagnostyczno-lecznicza:

Klinika oferuje całodobową opiekę nad pacjentami w wieku 0 – 18 lat, dysponując 20-łóżkową bazą. Zasadniczy zakres działalności dotyczy immunologii klinicznej i niedoborów odporności, reumatologii dziecięcej, schorzeń rzadkich i ultra-rzadkich oraz pediatrii ogólnej. Profil diagnostyczno-terapeutyczny Kliniki obejmuje:

  • Diagnostykę pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, zespołów gorączek cyklicznych, leczenie substytucyjne immunoglobulinami podskórnymi i dożylnymi w ramach programu lekowego NFZ, immunoprofilaktyka dzieci z grup wysokiego ryzyka i przewlekle chorych.
  • Kompleksową diagnostykę i leczenie chorób reumatologicznych, schorzeń zapalnych stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej u dzieci i młodzieży: terapia konwencjonalna oraz leczenie biologiczne pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym w ramach programu lekowego NFZ.
  • Pierwotne i wtórne zaburzenia metabolizmu kostnego – w tym leczenie bisfosfonianami ciężkich i umiarkowanych postaci wrodzonej łamliwości kości (osteogenesis imperfecta), rzadkich chorób metabolicznych kości i zaawansowanych postaci osteoporoz wtórnych u dzieci. Zaburzenia metabolizmu mineralnego i wapniowo-fosforanowego, w tym deficytów witaminy D i krzywicy.
  • Choroby metaboliczne i wrodzone błędy metaboliczne (choroby rzadkie i ultra-rzadkie): fenyloketonuria i inne wrodzone wady metabolizmu, w tym enzymatyczna terapia zastępcza pacjentów z mukopolisacharydozami (program lekowy NFZ), zaburzenia przemian lipidów (hipercholesterolemie i hipertriglicerydemie rodzinne).
  • Diagnostykę medyczną (somatyczną) zaburzeń odżywiania oraz niedożywienia, nadwagi / otyłości i zespołu metabolicznego. Postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i poradnictwo dietetyczne w zaburzeniach odżywiania i rzadkich chorobach metabolicznych.

Klinika dysponuje wideokapilaroskopią używaną do oceny pętli włośniczkowych i stosowaną w diagnostyce reumatologicznej oraz metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA, aparat Tanita) służącą do analizy składu ciała.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości